Debata Go4Energy: Bariery rozwoju budownictwa energooszczędnego w Polsce

7 listo­pa­da w cza­sie tar­gów Future4Build odby­ła się pre­mie­ra deba­ty Przy­szłość budow­nic­twa ener­go­osz­częd­ne­go w Pol­sce”. Deba­ta, będą­ca czę­ścią kon­sul­ta­cji spo­łecz­nych, zosta­ła roz­po­czę­ta z ini­cja­ty­wy Go4Energy w związ­ku z wej­ściem w życie dyrek­tyw UE, mówią­cych, że do 2020 r wszyst­kie nowo powsta­łe budyn­ki powin­ny speł­niać wymo­gi ener­go­osz­częd­no­ści. Patro­nem deba­ty jest wydaw­nic­two Mura­tor.

Gro­no zło­żo­ne z przed­sta­wi­cie­li róż­no­rod­nych śro­do­wisk: ze stro­ny zarów­no rzą­du jak i sze­ro­ko poję­te­go biz­ne­su budow­la­ne­go zasta­na­wia­ło się jakie kon­se­kwen­cje przy­nie­sie reali­za­cja unij­nych dyrek­tyw, co zmie­ni się na ryn­ku budow­la­nym, czy i w jaki spo­sób usta­wo­daw­ca sty­mu­lu­je zmia­ny w kie­run­ku powsta­wa­nia ener­go­osz­częd­ne­go budow­nic­twa. Deba­tę pro­wa­dził Tomasz Augu­sty­niak Go4Energy.

Trans­kryp­cja deba­ty >>

Deba­ta na YouTu­be >>

Zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z jej naj­waż­niej­szy­mi wąt­ka­mi:

Rezul­ta­tem dzia­łań rzą­du będzie stop­nio­wa popra­wa efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej i ochro­ny ciepl­nej budyn­ków. Kolej­ne zaostrze­nia prze­pi­sów – ogło­sił Tomasz Gałąz­ka z Min. Trans­por­tu, Budow­nic­twa i Gospo­dar­ki Mor­skiej – przy­nio­są osią­gnię­cie sta­nu o nie­mal zero­wym zuży­ciu ener­gii przez budyn­ki wzno­szo­ne od 2021 r. Ele­men­tem tych zmian jest obo­wią­zek, już nało­żo­ny na pro­jek­tan­tów, przed­sta­wia­nia ana­li­zy moż­li­wo­ści zasto­so­wa­nia odna­wial­nych źró­deł ener­gii w budyn­kach uży­tecz­no­ści publicz­nej, przy spo­rzą­dza­niu doku­men­ta­cji tech­nicz­nej.

Taką per­spek­ty­wę uznał za zbyt opty­mi­stycz­ną Paweł Pucher, Kan­ce­la­ria Kaczor Klim­czyk Pucher Wypiór Adwo­ka­ci, któ­ry wska­zał na opie­sza­łość usta­wo­daw­cy w trans­po­zy­cji unij­nych prze­pi­sów do pol­skie­go pra­wa. Wytknął mini­ster­stwu, że wpro­wa­dza tyl­ko te dyrek­ty­wy, któ­re pozwo­lą mu unik­nąć sank­cji kar­nych, ale nie prze­wi­du­je żad­nych poważ­nych pro­gra­mów wspie­ra­ją­cych ani pro­mu­ją­cych budow­nic­two ener­go­osz­częd­ne w Pol­sce.

O aspek­tach eko­no­micz­nych wpro­wa­dza­nia zie­lo­nych” domów mówił przed­sta­wi­ciel śro­do­wi­ska deve­lo­pe­rów Michał Mar­sza­łek z Skan­ska Pro­per­ty Poland. Jego zda­niem, budow­nic­two oszczę­dza­ją­ce ener­gię wyma­ga więk­szych nakła­dów, gdyż jest droż­sze w budo­wie, nato­miast w dal­szej fazie oka­zu­je się tań­sze w eks­plo­ata­cji, a co za tym idzie łatwiej­sze do sprze­da­rzy. Zapew­nia też wyż­szy sto­pień zado­wo­le­nia osób użyt­ku­ją­cych póź­niej budy­nek. Najem­ców trze­ba jed­nak edu­ko­wać, a tak­że wpro­wa­dzić ideę zie­lo­ne­go zarząd­cy pro­jek­tu”.

O zmia­nach w podej­ściu do pro­jek­to­wa­nia, jakie są nie­zbęd­ne by osią­gnąć wyzna­czo­ny cel opo­wia­da­ła Agniesz­ka Kali­now­ska-Soł­tys z fir­my APA Woj­cie­chow­ski. Kie­dyś zada­niem archi­tek­ta było zapro­jek­to­wa­nie budyn­ku speł­nia­ją­ce­go mini­mum norm, gdyż prio­ry­te­tem była niska cena budo­wy. Teraz pro­jek­to­wa­nie zaczy­na się od zapro­sze­nia do sto­łu wszyst­kich uczest­ni­ków pro­ce­su inwe­sty­cyj­ne­go i wspól­ne dopra­co­wa­nie się przez archi­tek­tów, bran­że insta­la­cyj­ne, kon­struk­to­rów, fir­my budow­la­ne, inwe­sto­ra i w koń­cu przy­szłe­go zarząd­cę budyn­ku – kon­cep­cji nie­dro­gie­go, ener­go­osz­częd­ne­go, przy­ja­zne­go dla śro­do­wi­ska, ale tak­że wygod­ne­go domu.

Zuzan­na Pacior­kie­wicz z DTZ, repre­zen­tu­ją­ca śro­do­wi­sko zarząd­ców zwró­ci­ła uwa­gę, że nie wystar­czy sprze­dać zie­lo­ny dom”, trze­ba wło­żyć wie­le pra­cy w wyedu­ko­wa­nie samych najem­ców. Jeże­li użyt­kow­ni­cy nie będą mie­li odpo­wied­niej wie­dzy i świa­do­mo­ści, będą zakłó­cać funk­cjo­no­wa­nie takie­go budyn­ku. Ludzie bowiem są z natu­ry leni­wi i mają ten­den­cję do zacho­wań wygod­nych. Wie­le zale­ży też od pozio­mu kom­pe­ten­cji ser­wi­sów tech­nicz­nych. Poza tym trze­ba umieć odpo­wied­nio ana­li­zo­wać dzia­ła­nie budyn­ku pod wzglę­dem kosz­tów, ina­czej bowiem zacho­wu­je się w 1 – 2 roku eks­plo­ata­cji, a ina­czej w dłuż­szej per­spek­ty­wie.

Nauko­wy punkt widze­nia, a wła­ści­wie sze­reg pytań dorzu­cił Piotr Bart­kie­wicz z Poli­tech­ni­ki War­szaw­skiej. Wska­zał na potrze­bę szer­szej deba­ty, któ­ra prze­tłu­ma­czy ludziom co się kry­je za pod­wyż­szo­ny­mi współ­czyn­ni­ka­mi izo­la­cyj­no­ści ter­micz­nej, o któ­rych mówi dyrek­ty­wa unij­na. Jaka będzie nasza pol­ska defi­ni­cja domu ener­go­osz­częd­ne­go, gdyż w Euro­pie ist­nie­je ich kil­ka. Czy jeste­śmy przy­go­to­wa­ni na pro­du­ko­wa­nie nowych insta­la­cji, nowych sys­te­mów jako pro­jek­tan­ci, kon­struk­to­rzy, wyko­naw­cy, wresz­cie oso­by je eks­plo­atu­ją­ce? Dla­cze­go tak mało się mówi i tak mało eks­po­nu­je już ist­nie­ją­ce budyn­ki zero- albo plus-ener­ge­tycz­ne? Czy będzie­my wpro­wa­dzać zachę­ty finan­so­we lub choć­by admi­ni­stra­cyj­ne, pozwa­la­ją­ce np. na szyb­sze roz­pa­trze­nie pozwo­le­nia na budo­wę w przy­pad­ku budyn­ków zrów­no­wa­żo­nych, wzo­rem innych państw?

Przed­sta­wi­ciel mini­ster­stwa, T. Gałąz­ka kate­go­rycz­nie zaprze­czył, aby admi­ni­stra­cja w jaki­kol­wiek spo­sób chcia­ła fawo­ry­zo­wać efek­tyw­niej­sze ener­ge­tycz­nie budyn­ki w kon­tek­ście uzy­ski­wa­nia pozwo­leń na budo­wę, nie­mniej mini­ster­stwo jest otwar­te na postu­la­ty róż­nych śro­do­wisk w ramach kon­sul­ta­cji spo­łecz­nych i być może inne pomy­sły zosta­ną uwzględ­nio­ne.

Dal­sza część deba­ty obfi­to­wa­ła w przy­kła­dy roz­wią­zań pro­mu­ją­cych ideę zie­lo­nych domów w innych kra­jach, oma­wia­no potrze­bę wio­dą­cej roli admi­ni­stra­cji publicz­nej w sto­so­wa­niu odpo­wied­nich stan­dar­dów i ich ozna­czeń. Na koniec pro­wa­dzą­cy T. Augu­sty­niak zapo­wie­dział wolę kon­ty­nu­owa­nia deba­ty i zapro­sił wszyst­kich uczest­ni­ków do śle­dze­nia jej oraz bra­nia w niej udzia­łu.

ZAPRASZAMY do wzię­cia udzia­łu w deba­cie – wypo­wia­da­nia się i zada­wa­nia w niej wła­snych pytań pod adre­sem: debata@​g4e.​pl

Deba­tę moż­na tak­że śle­dzić w naszych ser­wi­sach spo­łecz­no­ścio­wych:


Patro­nem deba­ty jest Wydaw­nic­two Mura­tor.