Zaproszenie do debaty

7 listo­pa­da roz­po­czę­ła się deba­ta orga­ni­zo­wa­na przez Go4Energy Przy­szłość budow­nic­twa ener­go­osz­częd­ne­go w Pol­sce". Pre­mie­ra deba­ty mia­ła miej­sce pod­czas kon­fe­ren­cji Future4Build. Part­ne­rem deba­ty jest wydaw­nic­two Mura­tor.

Głów­ne pyta­nia któ­re zosta­ły zada­ne uczest­ni­kom deba­ty – jak połą­czyć budow­nic­two ener­go­osz­częd­ne z eko­no­micz­nym uza­sad­nie­niem, oraz jak prze­kro­czyć barie­ry poja­wia­ją­ce się przed dewe­lo­pe­ra­mi? Jakich roz­wią­zań potrze­bu­je sek­tor budow­la­ny i co może zro­bić w tej spra­wie pol­ski rząd oraz sami dewe­lo­pe­rzy. Czy jeste­śmy w sta­nie wdro­żyć opty­mal­ne roz­wią­za­nia pod wzglę­dem eko­no­micz­nym i praw­nym? Co w związ­ku z nad­cho­dzą­cy­mi zmia­na­mi, cze­ka sek­tor budow­la­ny i jak będzie kształ­to­wał się rynek usług budow­la­nych po 2020 roku?

W dys­ku­sji wzię­li udział:

• Dr inż. Piotr Bart­kie­wicz, Poli­tech­ni­ka War­szaw­ska
• Tomasz Gałąz­ka, Naczel­nik wydzia­łu Efek­tyw­no­ści Ener­ge­tycz­nej, Mini­ster­stwo Trans­por­tu, Budow­nic­twa i Gospo­dar­ki Mor­skiej
• Tomasz Augu­sty­niak, pre­zes Go4Energy
• Agniesz­ka Kali­now­ska-Soł­tys, Dyrek­tor, APA Woj­cie­chow­ski
• Michał Mar­sza­łek, Koor­dy­na­tor ds. Zrów­no­wa­żo­ne­go Roz­wo­ju, Skan­ska Pro­per­ty
• Dr. Zuzan­na Pacior­kie­wicz, Dyrek­tor dzia­łu zarzą­dza­nia powierzch­nia­mi biu­ro­wy­mi i maga­zy­no­wy­mi DTZ
• Paweł Pucher, Kan­ce­la­ria Kaczor Klim­czyk Pucher Wypiór Adwo­ka­ci

Już w naj­bliż­szych dniach na naszych stro­nach poja­wi się zapis deba­ty, oraz rela­cja video.

ZAPRASZAMY do wzię­cia udzia­łu w deba­cie lub zada­wa­nia w niej wła­snych pytań zapra­sza­my do kon­tak­tu debata@​g4e.​pl