Debata Go4Energy na Targach Future4Build

Go4Energy popro­wa­dzi deba­tę pod­czas kon­fe­ren­cji w dniach 6 – 7 listo­pa­da. Tar­gi i kon­fe­ren­cje Future4Build to jed­na z naj­waż­niej­szych imprez w Pol­sce, plat­for­ma wymia­ny doświad­czeń w tema­cie zrów­no­wa­żo­ne­go budow­nic­twa, sku­pia­ją­ca śro­do­wi­sko eks­per­tów oraz fir­my lokal­ne i mię­dzy­na­ro­do­we.

W listo­pa­dzie odbę­dzie się 3 już edy­cja, zogni­sko­wa­na wokół zrów­no­wa­żo­ne­go budow­nic­twa. W czerw­cu, we współ­pra­cy z Cube Rese­arch, prze­pro­wa­dzi­li­śmy bada­nie na temat barier w roz­wo­ju budow­nic­twa ener­go­osz­częd­ne­go na ogól­no­pol­skiej pró­bie dewe­lo­pe­rów. Wyni­ki poka­zu­ją, że bar­dzo istot­nym ele­men­tem wdra­ża­nia nowych tech­no­lo­gii, jest wspar­cie i pro­mo­cja ener­go­osz­częd­nych roz­wią­zań przez pra­wo oraz zachę­ta ze stro­ny pań­stwa.

Bada­nia uka­za­ły też sze­reg wyzwań sto­ją­cych przed całym sek­to­rem. Jakich roz­wią­zań potrze­bu­je sek­tor budow­la­ny i co może zro­bić w tej spra­wie pol­ski rząd oraz sami dewe­lo­pe­rzy? Jakie będą kon­se­kwen­cje dyrek­tyw Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go i Rady i jak dosto­so­wać nasz kraj do poli­ty­ki ener­go­osz­częd­nej UE? Czy jeste­śmy w sta­nie wdro­żyć opty­mal­ne roz­wią­za­nia pod wzglę­dem eko­no­micz­nym i praw­nym? Co w związ­ku z nad­cho­dzą­cy­mi zmia­na­mi, cze­ka sek­tor budow­la­ny i jak będzie kształ­to­wał się rynek usług budow­la­nych po 2020 roku?

Te i inne pyta­nia, zada­my uczest­ni­kom deba­ty na temat ener­go­osz­częd­ne­go budow­nic­twa w Pol­sce. Zachę­ca­my do śle­dze­nia wąt­ku i do udzia­łu w tar­gach.