Bariery rozwoju budownictwa

Zgod­nie z nowe­li­za­cją dyrek­ty­wy unij­nej, do 2020 roku, wszyst­kie nowo powsta­łe budyn­ki powin­ny speł­niać wymo­gi ener­go­osz­częd­no­ści. Pomi­mo toczą­cych się dys­ku­sji, Pol­ska wciąż nie stwo­rzy­ła defi­ni­cji budyn­ku zero­ener­ge­tycz­ne­go, któ­ry sta­no­wił­by wzór dla dewe­lo­pe­rów. To ostat­ni moment na przy­go­to­wa­nie się do nad­cho­dzą­cych zmian. Jakie sta­no­wi­sko zaj­mu­ją fir­my dewe­lo­per­skie, któ­rych ten temat doty­czy naj­bar­dziej?

Z badań prze­pro­wa­dzo­nych przez Cube Rese­arch, w któ­rych udział wzię­ło 111 przed­sta­wi­cie­li pol­skich dewe­lo­pe­rów, wyni­ka, że ponad 55% respon­den­tów, wska­zu­je na opty­mi­stycz­ne per­spek­ty­wy roz­wo­ju budow­nic­twa ener­go­osz­czed­ne­go. Nato­miast 31% z bada­nych widzi przy­szłość w pesy­mi­stycz­nych bar­wach.? Naj­więk­sze barie­ry w roz­wo­ju sta­no­wią nie­wy­star­cza­ją­ce wspar­cie i pro­mo­cja ener­go­osz­częd­nych roz­wią­zań przez pol­skie pra­wo, a tak­że brak zachę­ty ze stro­ny pań­stwa – twier­dzi Tomasz Augu­sty­niak, pre­zes Go4energy – ?Kolej­nym utrud­nie­niem, jest nie­uwzględ­nia­nie przy pla­no­wa­niu budo­wy domów i miesz­kań, kosz­tów ich póź­niej­szej eks­plo­ata­cji?.

Na dal­szych miej­scach bada­ni wska­zy­wa­li na brak woli poli­tycz­nej wspie­ra­nia budow­nic­twa ener­go­osz­częd­ne­go, wyso­kie począt­ko­we nakła­dy inwe­sty­cyj­ne, zwią­za­ne z kosz­tow­ny­mi tech­no­lo­gia­mi i niską dostęp­ność dopłat do budyn­ków o bar­dzo wyso­kiej cha­rak­te­ry­sty­ce ener­ge­tycz­nej. Nasz kraj sta­wia pierw­sze kro­ki w budow­nic­twie ener­go­osz­częd­nym. Dla klien­tów i inwe­sto­rów indy­wi­du­al­nych, wizja zamiesz­ka­nia w nowo­cze­snym budyn­ku o nie­mal zero­wym zuży­ciu ener­gii i nie­za­leż­nym ener­ge­tycz­nie, może być atu­tem decy­du­ją­cym o zaku­pie. Tak­że dla samych dewe­lo­pe­rów, jed­no­ra­zo­wo ponie­sio­ny, więk­szy koszt budo­wy, może prze­kła­dać się na więk­sze zyski w przy­szło­ści. Obec­nie w Pol­sce trwa­ją pra­cę nad regu­łą kosz­tu opty­mal­ne­go, mają­cą połą­czyć zasto­so­wa­nie ener­go­osz­częd­nych tech­no­lo­gii z eko­no­micz­nym uza­sad­nie­niem.

Infor­ma­cja o bada­niu:

Bada­nie zre­ali­zo­wa­ne zosta­ło przez Cube Rese­arch, meto­dą wywia­dów CAWI (ankie­ta onlina).Wzięli w nim udział przed­sta­wi­cie­le firm dewe­lo­per­skich z całej Pol­ski. W sumie zre­ali­zo­wa­no 111 wywia­dów. Ter­min bada­nia: czer­wiec 2013