Raporty

Raport "Zuży­cie ener­gii w budyn­kach biu­ro­wych"

Trzech part­ne­rów: Go4Energy, Cushman&WakefieldSkan­ska, przy­go­to­wa­ło bada­nie aktu­al­ne­go sta­nu budyn­ków biu­ro­wych. Efek­tem tej współ­pra­cy jest raport pt.: Zuży­cie ener­gii w budyn­kach biu­ro­wych.

Bada­nie obej­mo­wa­ło 20 budyn­ków biu­ro­wych na sze­ściu głów­nych ryn­kach w Pol­sce, w tym 16 budyn­ków cer­ty­fi­ko­wa­nych w sys­te­mach LEED oraz BREEAM.

Z badań wyni­ka, że ogrom­ne zna­cze­nie w zuży­ciu ener­gii w budyn­ku mają użyt­kow­ni­cy, co wcze­śniej nie było uwzględ­nia­ne w pro­jek­to­wa­niu mode­li ener­ge­tycz­nych. To sta­ło się impul­sem do opra­co­wa­nia nowej meto­dy oce­ny budyn­ków, któ­ra oddzie­la cha­rak­te­ry­sty­kę budyn­ku od zuży­cia ener­gii na potrze­by najem­ców.

Raporty Zużycie energii w budynkach

RAPORT_​ZUŻYCIE ENERGIIBUDYNKACH BIUROWYCH

ENERGY CONSUMPTION IN OFFICE BUILDINGS REPORT


Raport "Per­spek­ty­wy roz­wo­ju budow­nic­twa ener­go­osz­częd­ne­go w Pol­sce"

Zgod­nie z ogło­szo­ny­mi 1 stycz­nia wytycz­ny­mi pol­skich władz, któ­re wyni­ka­ją z dosto­so­wa­nia się do unij­nej dyrek­ty­wy, zuży­cie ener­gii powin­no zostać stop­nio­wo zre­du­ko­wa­ne do 2021 r. Naj­szyb­ciej powin­na popra­wić się ener­go­osz­częd­ność budyn­ków uży­tecz­no­ści publicz­nej.

Pro­ble­mem są jed­nak barie­ry legi­sla­cyj­ne, finan­so­we, a tak­że wciąż niska świa­do­mość ludzi.

Sprawdź naszą ofer­tę, doty­czą­cą cer­ty­fi­ka­cji budow­nic­twa ener­go­osz­częd­ne­go. 

Pobierz raport "Per­spek­ty­wy roz­wo­ju budow­nic­twa ener­go­osz­częd­ne­go w Pol­sce":

raporty perspektywy rozwoju budownictwa energooszczędnego w Polsce