Materiały Szkoleniowe

Fir­ma Go4Energy wyda­ła do tej pory dwa fil­my instruk­ta­żo­we zawie­ra­ją­ce pod­sta­wo­we infor­ma­cje na temat wyma­gań sta­wia­nych budyn­kom cer­ty­fi­ko­wa­nym według zasad LEED lub BREEAM.

Mate­ria­ły szko­le­nio­we skie­ro­wa­ne są – przede wszyst­kim – do archi­tek­tów i pro­jek­tan­tów, któ­rzy już coraz czę­ściej muszą w swo­ich pla­nach uwzględ­niać wymo­gi inwe­sto­rów doty­czą­ce nie tyl­ko norm zwią­za­nych z niskim zuży­ciem ener­gii, ale muszą brać rów­nież pod uwa­gę zasa­dy zrów­no­wa­żo­ne­go budow­nic­twa.

W naj­bliż­szej przy­szło­ści, zgod­nie z naszą misją zakła­da­ją­cą dzie­le­nie się doświad­cze­niem i wie­dzą, a tak­że w związ­ku z rosną­cą licz­bą zapy­tań ze stro­ny ryn­ku, pla­nu­je­my publi­ka­cję podob­nych, jesz­cze bar­dziej szcze­gó­ło­wych mate­ria­łów edu­ka­cyj­nych, któ­re z pew­no­ścią pomo­gą wszyst­kim spe­cja­li­stom w lep­szym zro­zu­mie­niu pro­ce­sów cer­ty­fi­ka­cji i koniecz­no­ści dba­nia o niskie zuży­cie ener­gii w takim samym stop­niu, jak o kom­fort użyt­kow­ni­ka.