Badania mikrobiologiczne powietrza.

Zdro­wie i dobre samo­po­czu­cie ludzi uza­leż­nio­ne jest w dużym stop­niu od czy­sto­ści powie­trza w śro­do­wi­sku pra­cy. Wpływ na to mają zanie­czysz­cze­nia che­micz­ne, pyło­we oraz bio­lo­gicz­ne.

Cząst­ki bio­lo­gicz­ne prze­no­szo­ne dro­gą powietrz­ną, zwa­ne rów­nież bio­are­ozo­la­mi sta­no­wią ok 5%-34% zanie­czysz­czeń powie­trza wewnętrz­ne­go. W skład bio­are­ozo­lu wcho­dzą m.in. wiru­sy, pier­wot­nia­ki, komór­ki bak­te­ryj­ne, frag­men­ty komór­ko­we, frag­men­ty grzyb­ni, zarod­ni­ki grzy­bów oraz pro­duk­ty ich mikro­bio­lo­gicz­ne­go meta­bo­li­zmu, takie jak endo­tok­sy­ny, ente­ro­tok­sy­ny i myko­tok­sy­ny.

Źró­dłem tych zanie­czysz­czeń jest głów­nie czło­wiek. Sza­cu­je się, że w cią­gu godzi­ny każ­dy z nas emi­tu­je do oto­cze­nia oko­ło 40 milio­nów komó­rek bak­te­ryj­nych i ponad 50 milio­nów komó­rek grzy­bów. W prze­my­śle prze­twór­czym źró­dłem zanie­czysz­cze­nia są zaś głów­nie pro­duk­ty zwie­rzę­ce, roślin­ne oraz gle­ba. Zanie­czysz­cze­nia mikro­bio­lo­gicz­ne mogą być obec­ne rów­nież w mate­ria­łach kon­struk­cyj­nych i wykoń­cze­nio­wych takich jak tape­ty, pły­ty gip­so­we oraz mate­ria­ły włók­ni­ste.

Na sto­pień zanie­czysz­cze­nia bio­are­zo­la­mi wpływ mają ogrze­wa­nie, wen­ty­la­cja i kli­ma­ty­za­cja (sys­tem HVAC). W nie­wła­ści­wie wen­ty­lo­wa­nych pomiesz­cze­niach, w któ­rych docho­dzi do nagro­ma­dze­nia pary wod­nej namna­ża­ją się pry­mi­tyw­ne grzy­by, wor­kow­ce i ple­śnie. Ponad­to nawil­ża­cze powie­trza, nie­czysz­czo­ne prze­wo­dy wen­ty­la­cyj­ne oraz fil­try sta­no­wią bar­dzo dobre śro­do­wi­sko do namna­ża­nia i roz­sie­wa­nia grzy­bów oraz innych mikro­or­ga­ni­zmów.

Zanie­czysz­cze­nia bio­lo­gicz­ne sta­no­wią istot­ny czyn­nik ryzy­ka wystą­pie­nia aler­gii, aler­gicz­ne­go zapa­le­nia pęche­rzy­ków płuc­nych, ast­my, kata­ru sien­ne­go, chro­nicz­nej nie­wy­dol­no­ści płuc, reak­cji na tok­sycz­ne meta­bo­li­ty oraz cho­rób takich jak legio­nel­lo­za, czy gorącz­ka Pon­tiac. Sta­no­wią rów­nież jeden z powo­dów poja­wie­nia się zespo­łu cho­re­go budyn­ku” (sick buil­ding syn­dro­me). To zaś wią­że się ze zwięk­szo­ną licz­bą zwol­nień lekar­skich, nie­za­do­wo­le­niem pra­cow­ni­ków z miej­sca pra­cy oraz obni­żo­ną pro­duk­tyw­no­ścią.

W związ­ku z tym G4E roz­sze­rzył zakres badań śro­do­wi­ska wewnętrz­ne­go o bada­nia mikro­bio­lo­gicz­ne powie­trza. Ozna­cza­my ogól­ną licz­bę bak­te­rii psy­chro­fil­nych i mezo­fil­nych oraz ogól­ną licz­bę grzy­bów z uwzględ­nie­niem ple­śni i droż­dży. Prób­ki powie­trza pobie­ra­ne są nowo­cze­sną meto­dą zde­rze­nio­wą. Wyni­ki inter­pre­to­wa­ne są zgod­nie m.in z nor­ma­mi i reko­men­da­cja­mi m.in. Świa­to­wej Orga­ni­za­cji Zdro­wia (WHO) oraz Komi­sji Euro­pej­skiej. Na pod­sta­wie wyni­ków pro­po­nu­je­my kon­kret­ne roz­wią­za­nia mają­ce na celu popra­wę jako­ści powie­trza wewnętrz­ne­go.

Bada­nia te zale­ca­my szcze­gól­nie przy podej­rze­niu, że okre­ślo­na gru­pa pra­cow­ni­ków jest nara­żo­na na dzia­ła­nie szko­dli­wych czyn­ni­ków bio­lo­gicz­nych oraz w przy­pad­ku czę­stych absen­cji cho­ro­bo­wych zwią­za­ny­mi ze scho­rze­nia­mi gór­nych dróg odde­cho­wych.