Debata Go4Energy na Targach Future4Build

Go4Energy popro­wa­dzi deba­tę pod­czas kon­fe­ren­cji w dniach 6 – 7 listo­pa­da. Tar­gi i kon­fe­ren­cje Future4Build to jed­na z naj­waż­niej­szych imprez w Pol­sce, plat­for­ma wymia­ny doświad­czeń w tema­cie zrów­no­wa­żo­ne­go budow­nic­twa, sku­pia­ją­ca śro­do­wi­sko eks­per­tów oraz fir­my lokal­ne i mię­dzy­na­ro­do­we. W listo­pa­dzie odbę­dzie się 3 już edy­cja, zogni­sko­wa­na wokół zrów­no­wa­żo­ne­go budow­nic­twa. W czerw­cu, we współ­pra­cy z Cube Rese­arch, prze­pro­wa­dzi­li­śmy bada­nie na temat barier w roz­wo­ju budow­nic­twa ener­go­osz­częd­ne­go na ogól­no­pol­skiej pró­bie dewe­lo­pe­rów. Wyni­ki poka­zu­ją, że bar­dzo istot­nym ele­men­tem …

Czy Polska jest gotowa na inwestycje prawie Zero-energetyczne?

Sek­tor budow­la­ny pochła­nia 40% łącz­ne­go zuży­cia ener­gii całej Unii Euro­pej­skiej. Dla­te­go, prio­ry­te­tem na naj­bliż­sze lata, jest reduk­cja tej licz­by do 20%. Cel ma być zre­ali­zo­wa­ny dzię­ki popra­wie cha­rak­te­ry­sty­ki ener­ge­tycz­nej budyn­ków. Moż­na to osią­gnąć poprzez zmniej­sze­nie zapo­trze­bo­wa­nia na ener­gię, wyko­rzy­sta­nie odna­wial­nych źró­deł (słoń­ce, wiatr, bio­ma­sa) lub przez pod­nie­sie­nie efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej. Zmia­ny doty­czyć będą, zarów­no sta­rych jak i nowych obiek­tów. Praw­dzi­wym wyzwa­niem, przed …

Bariery rozwoju budownictwa

Zgod­nie z nowe­li­za­cją dyrek­ty­wy unij­nej, do 2020 roku, wszyst­kie nowo powsta­łe budyn­ki powin­ny speł­niać wymo­gi ener­go­osz­częd­no­ści. Pomi­mo toczą­cych się dys­ku­sji, Pol­ska wciąż nie stwo­rzy­ła defi­ni­cji budyn­ku zero­ener­ge­tycz­ne­go, któ­ry sta­no­wił­by wzór dla dewe­lo­pe­rów. To ostat­ni moment na przy­go­to­wa­nie się do nad­cho­dzą­cych zmian. Jakie sta­no­wi­sko zaj­mu­ją fir­my dewe­lo­per­skie, któ­rych ten temat doty­czy naj­bar­dziej? Z badań prze­pro­wa­dzo­nych przez Cube Rese­arch, w któ­rych udział wzię­ło 111 …