Energooszczędne budynki są tańsze w eksploatacji – pierwszy w 2014 głos w debacie

Sto­so­wa­nie zrów­no­wa­żo­nych roz­wią­zań ma uza­sad­nie­nie nie tyl­ko eko­lo­gicz­ne, ale tak­że eko­no­micz­ne, ponie­waż ener­go­osz­częd­ne budyn­ki są tań­sze w eks­plo­ata­cji. – twier­dzi Michał Mar­sza­łek z Skan­ska Pro­per­ty Poland. Jak połą­czyć budow­nic­two ener­go­osz­częd­ne z eko­no­micz­nym uza­sad­nie­niem oraz jak prze­kro­czyć barie­ry poja­wia­ją­ce się przed dewe­lo­pe­ra­mi? Sto­so­wa­nie zrów­no­wa­żo­nych roz­wią­zań ma uza­sad­nie­nie nie tyl­ko eko­lo­gicz­ne, ale tak­że eko­no­micz­ne, ponie­waż ener­go­osz­częd­ne budyn­ki są tań­sze w eks­plo­ata­cji. Potwier­dza to raport​„BPO/​SSC Biu­ra na …

Podstawa rozwoju budownictwa energooszczędnego to edukacja – głos w debacie

Jak połą­czyć budow­nic­two ener­go­osz­częd­ne z eko­no­micz­nym uza­sad­nie­niem, oraz jak prze­kro­czyć barie­ry poja­wia­ją­ce się przed dewe­lo­pe­ra­mi? Moim zda­niem pod­sta­wą do tego aby budow­nic­two ener­go­osz­częd­ne się roz­wi­ja­ło jest edu­ka­cja i zwięk­sza­nie świa­do­mo­ści spo­łe­czeń­stwa na temat cał­ko­wi­tych kosz­tów zwią­za­nych z budyn­ka­mi. Koniecz­ne jest demon­stro­wa­nie jaki jest roz­kład nakła­dów ponie­sio­nych na​„stwo­rze­nie” budyn­ku w sto­sun­ku do eks­plo­ata­cji (life cyc­le cost) Jakich roz­wią­zań potrze­bu­je sek­tor budow­la­ny i co może zro­bić w tej spra­wie pol­ski …

Głos w debacie – Paweł Pucher z Partner, Kaczor Klimczyk Pucher Wypiór – Adwokaci

Ist­nie­ją co naj­mniej trzy meto­dy wspie­ra­nia budow­nic­twa ener­go­osz­częd­ne­go, nega­tyw­ną i pozy­tyw­ną. Sys­tem wspar­cia infor­ma­cyj­ne­go pole­ga głów­nie na stwo­rze­niu z cha­rak­te­ry­sty­ki ener­ge­tycz­nej budyn­ku war­to­ści han­dlo­wej, uwzględ­nia­nej przez naby­wa­ją­cych dom czy miesz­ka­nie. Meto­da nega­tyw­na bazu­je na narzu­ce­niu wyma­gań w zakre­sie efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej budyn­ków i sank­cjo­no­wa­niu two­rze­nia budyn­ków nie­speł­nia­ją­cych norm. Wspar­cie pozy­tyw­ne opie­ra się nato­miast na sys­te­mach dofi­nan­so­wa­nia budow­nic­twa ener­go­osz­częd­ne­go. We wspar­ciu infor­ma­cyj­nym i nega­tyw­nym obcią­że­nie eko­no­micz­ne spo­czy­wa …

Wypowiedź Dr. Zuzanny Paciorkiewicz z DTZ w debacie Go4Energy

Jak połą­czyć budow­nic­two ener­go­osz­częd­ne z eko­no­micz­nym uza­sad­nie­niem, oraz jak prze­kro­czyć barie­ry poja­wia­ją­ce się przed dewe­lo­pe­ra­mi? Jakich roz­wią­zań potrze­bu­je sek­tor budow­la­ny i co może zro­bić w tej spra­wie pol­ski rząd oraz sami dewe­lo­pe­rzy? Po pierw­sze budow­nic­two ener­go­osz­częd­ne musi być rów­nie funk­cjo­nal­ne i wygod­ne dla użyt­kow­ni­ków, a może nawet wygod­niej­sze od budow­nic­twa tra­dy­cyj­ne­go. Dotych­cza­so­wa prak­ty­ka oraz doświad­cze­nia z ryn­ku komer­cyj­ne­go w Pol­sce poka­zu­ją, że naj­le­piej spraw­dza­ją się ini­cja­ty­wy oddol­ne. …

Agnieszka Kalinowska – Sołtys z APA Wojciechowski w debacie Go4Energy

Pani Agniesz­ko jak połą­czyć budow­nic­two ener­go­osz­częd­ne z eko­no­micz­nym uza­sad­nie­niem, oraz jak prze­kro­czyć barie­ry poja­wia­ją­ce się przed dewe­lo­pe­ra­mi? Ener­go­osz­częd­ny budy­nek wca­le nie musi zna­czyć droż­szy budy­nek. Bar­dzo waż­ne jest dobra­nie odpo­wied­nich stra­te­gii i tech­no­lo­gii do kon­kret­nej inwe­sty­cji. Pew­ne roz­wią­za­nia któ­re spraw­dzą się w jed­nej loka­li­za­cji, mogą zupeł­nie nie dzia­łać gdzie indziej. Przed deve­lo­pe­ra­mi pla­nu­ją­cy­mi budo­wę budyn­ków miesz­ka­nio­wych poja­wia się wie­le barier, mię­dzy inny­mi zwią­za­nych z mniej­szym …

Debata Go4Energy: Bariery rozwoju budownictwa energooszczędnego w Polsce

7 listo­pa­da w cza­sie tar­gów Future4Build odby­ła się pre­mie­ra deba­ty​„Przy­szłość budow­nic­twa ener­go­osz­częd­ne­go w Pol­sce”. Deba­ta, będą­ca czę­ścią kon­sul­ta­cji spo­łecz­nych, zosta­ła roz­po­czę­ta z ini­cja­ty­wy Go4Energy w związ­ku z wej­ściem w życie dyrek­tyw UE, mówią­cych, że do 2020 r wszyst­kie nowo powsta­łe budyn­ki powin­ny speł­niać wymo­gi ener­go­osz­częd­no­ści. Patro­nem deba­ty jest wydaw­nic­two Mura­tor. Gro­no zło­żo­ne z przed­sta­wi­cie­li róż­no­rod­nych śro­do­wisk: ze stro­ny zarów­no rzą­du jak i sze­ro­ko poję­te­go biz­ne­su budow­la­ne­go zasta­na­wia­ło się …