SILESIA BUSINESS PARK

 
Silesia Business Park INWESTOR:

Skan­ska Pro­per­ty Poland Sp z o.o.

ZAKRES PRAC:
Opra­co­wa­nie doku­men­ta­cji Gre­en Buil­ding w budyn­kach A, B, C, D

TERMIN REALIZACJI:

Sile­sia budy­nek A- Zre­ali­zo­wa­ny 2014 r.
Sile­sia budy­nek B- Zre­ali­zo­wa­ny 2014 r.
Sile­sia budy­nek C- w reali­za­cji
Sile­sia budy­nek D- w reali­za­cji

MIEJSCE:

Wro­cław