Symulacje Komputerowe

Symu­la­cje Kom­pu­te­ro­we budyn­ku umoż­li­wia­ją oso­bom zaan­ga­żo­wa­nym w pro­ces pro­jek­to­wa­nia nowe­go lub moder­ni­za­cji ist­nie­ją­ce­go budyn­ku, podej­mo­wa­nie decy­zji opty­ma­li­zu­ją­cych roz­wią­za­nia archi­tek­to­nicz­ne oraz insta­la­cyj­ne. Pro­wa­dzi to do zmniej­sze­nia zapo­trze­bo­wa­nia budyn­ku na ener­gię oraz pozwa­la na zapew­nie­nie odpo­wied­nich warun­ków śro­do­wi­ska wewnętrz­ne­go.

Zapo­znaj się z zakre­sem naszych usług doty­czą­cych Symu­la­cji Kom­pu­te­ro­wych.

Zobacz rów­nież zre­ali­zo­wa­ne przez nas pro­jek­ty z zakre­su Symu­la­cji Kom­pu­te­ro­wych

Chcesz dowie­dzieć się wię­cej? Skon­tak­tuj się z nami.