Projektowanie

Ofe­ru­je­my pro­jek­to­wa­nie insta­la­cji sani­tar­nych, wen­ty­la­cyj­nych i kli­ma­ty­za­cyj­nych. Pro­jek­ty poprze­dza­my kon­cep­cją, zapew­nia­ją­cą potrzeb­ne ana­li­zy, w uzgod­nie­niu z inwe­sto­rem. Sto­su­je­my roz­wią­za­nia insta­la­cyj­ne zapew­nia­ją­ce odpo­wied­ni kom­fort użyt­kow­ni­ka.

Dowiedz się wię­cej o naszych usłu­gach z zakre­su Pro­jek­to­wa­nia.

Zachę­ca­my rów­nież do zapo­za­nia się z pro­jek­ta­mi zre­ali­zo­wa­ny­mi przez naszą fir­mę z zakre­su Pro­jek­to­wa­nia.

Branża budowlana i wykonawcza

 • CBDO­Ne budy­nek biu­ro­wy w War­sza­wie
 • Atrium One budy­nek biu­ro­wy w War­sza­wie
 • CEDET budy­nek biu­ro­wy w War­sza­wie
 • Gre­en Cor­ner budy­nek biu­ro­wy w War­sza­wie
 • Prusz­kow­ska 17 budy­nek biu­ro­wy w War­sza­wie

Branża sanitarna, wentylacji i klimatyzacji

 • Westin War­saw hotel w War­sza­wie
 • Atrium Pla­za budy­nek biu­ro­wy w War­sza­wie
 • Sky Offi­ce Cen­ter budy­nek biu­ro­wy w War­sza­wie
 • Zespół Szkół przy ul. Łuc­kiej 17/​23 w War­sza­wie
 • Przed­szko­le przy ul. Karo­wej w War­sza­wie
 • Ron­do 1 budy­nek biu­ro­wy w War­sza­wie
 • Żoli­borz Pla­za budy­nek biu­ro­wy w War­sza­wie
 • Eko Park zespół miesz­kal­ny w War­sza­wie
 • Kaba­ty zespół miesz­kal­ny w War­sza­wie
 • Wila­nów, ul. Kró­lo­wej Mary­sień­ki Bis, zespół miesz­kal­ny w War­sza­wie
 • Oko­po­wa 56 zespół miesz­ka­nio­wo-usłu­go­wy w War­sza­wie
 • ul. Pła­sko­wic­ka-KEN zespół miesz­ka­nio­wo-usłu­go­wy w War­sza­wie
 • ul. Pro­sta 32 budy­nek miesz­kal­no-apar­ta­men­to­wy w War­sza­wie
 • Wydział Pra­wa Uni­wer­sy­te­tu Kar­dy­na­ła Ste­fa­na Wyszyń­skie­go w War­sza­wie
 • budy­nek Sądu Admi­ni­stra­cyj­ne­go w War­sza­wie
 • ul. Oko­po­wa 56 budy­nek admi­ni­stra­cyj­ny w War­sza­wie
 • ul. Pro­sta 32 budy­nek admi­ni­stra­cyj­ny w War­sza­wie
 • Sta­to­il ul. Pro­sta 32 budy­nek admi­ni­stra­cyj­ny w War­sza­wie
 • Hot­sol hotel w War­sza­wie
 • Sta­cja metra A-19, A-20 i A-21 oraz tunel B-21
 • Żerań Park II zespół hal cen­trum dys­try­bu­cyj­no-maga­zy­no­we­go w War­sza­wie
 • Volvo budyn­ki ser­wi­su samo­cho­do­we­go w War­sza­wie
 • Con­cept Tower budy­nek biu­ro­wy w War­sza­wie
 • Metal Incar zakład pro­duk­cji ter­mo­sta­tów w War­sza­wie
 • Przy Pro­me­na­dzie zespół miesz­kal­ny w Wil­dze
 • Poli­tech­ni­ka War­szaw­ska część labo­ra­to­ryj­na na wydzia­le inży­nie­rii che­micz­nej w War­sza­wie
 • Tram­wa­je War­szaw­skie Sp. Z o.o. budy­nek spa­wal­ni w War­sza­wie
 • Woj­sko­wa aka­de­mia Tech­nicz­na budy­nek w War­sza­wie
 • Woj­sko­we Cen­tral­ne Biu­ro Kon­struk­cyj­no- Tech­no­lo­gicz­ne w War­sza­wie
 • Sąd Rejo­no­wy dla War­sza­wy Śród­mie­ście
 • Topaz hala tar­go­wa w Sie­dl­cach
 • Sejm RP budy­nek w War­sza­wie
 • Enel­med przy­chod­nia sto­ma­to­lo­gicz­na w War­sza­wie
 • Woj­sko­wa Agen­cja Miesz­ka­nio­wa budy­nek biu­ro­wo- admi­ni­stra­cyj­ny w War­sza­wie

Chcesz dowie­dzieć się wię­cej? Skon­tak­tuj się z nami.