Green Building

Cer­ty­fi­kat Euro­pe­an Gre­en Buil­ding powstał w ramach pro­gra­mu Komi­sji Euro­pej­skiej. Jego celem jest pod­nie­sie­nie pozio­mu efek­tyw­ne­go wyko­rzy­sta­nia ener­gii w budyn­kach komer­cyj­nych. Jest to cer­ty­fi­kat prze­zna­czo­ny dla ener­go­osz­częd­nych budyn­ków nie­miesz­kal­nych wznie­sio­nych w cią­gu ostat­nich pię­ciu lat lub dla budyn­ków star­szych, któ­re będą pod­da­ne moder­ni­za­cji.

Dowiedz się wię­cej o naszych usłu­gach z zakre­su cer­ty­fi­ka­cji Gre­en Buil­ding.

Zachę­ca­my rów­nież do zapo­zna­nia się z pro­jek­ta­mi zre­ali­zo­wa­ny­mi przez naszą fir­mę w zakre­sie cer­ty­fi­ka­cji Gre­en Buil­ding.

  • Sena­tor budy­nek biu­ro­wy w War­sza­wie (04÷2012−08÷2012)

Chcesz dowie­dzieć się wię­cej? Skon­tak­tuj się z nami.