BREEAM

Cer­ty­fi­ka­cja BREEAM to sys­tem oce­ny jako­ści budyn­ków. Obec­nie jest on stan­dar­dem w bran­ży nie­ru­cho­mo­ści zarów­no w Euro­pie jak i na świe­cie. Sto­so­wa­ny jest przez inwe­sto­rów, dewe­lo­pe­rów, a tak­że najem­ców.

Zobacz jaki zakres usług ofer­tu­je­my przy Cer­ty­fi­ka­cji BREEAM.

Zachę­ca­my rów­nież do zapo­za­nia się z pro­jek­ta­mi zre­ali­zo­wa­ny­mi przez naszą fir­mę w zakre­sie Cer­ty­fi­ka­cji BREEAM.

Chcesz dowie­dzieć się wię­cej? Skon­tak­tuj się z nami.