BREEAM In-Use

Zachę­ca­my do zapo­zna­nia się pro­jek­ta­mi zre­ali­zo­wa­ny­mi przez naszą fir­mę w zakre­sie cer­ty­fi­ka­cji BREEAM In-Use.

Zobacz rów­nież jaki zakres usług ofe­ru­je­my przy cer­ty­fi­ka­cji BREEAM.

Chcesz dowie­dzieć się wię­cej, jesteś zain­te­re­so­wa­ny naszą ofer­tą? Skon­tak­tuj się z nami.