Obowiązek informacyjny

Drogi Użytkowniku,
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacji dotyczącymi przetwarzania Państwa danych osobowych zgodnie z wymogami rozporządzenia o ochronie danych osobowych i wyrażenie wszystkich zgód celem umożliwienia nam dalszego kontaktu i informowania Państwa na bieżąco o produktach i usługach świadczonych przez nas.   
Jak przetwarzamy Państwa dane? (Obowiązek informacyjny)

 1. Zakres danych: w przypadku, gdy łączy Państwa z Go4IT sp. z o.o. sp. k. zawarta umowa przetwarzamy następujące kategorie Państwa danych: dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, miejsce pracy, stanowisko służbowe, firma podmiotu gospodarczego, NIP, REGON, KRS), dane kontaktowe (numer telefonu, adres poczty elektronicznej) oraz korespondencyjne (adres siedziby podmiotu gospodarczego), dane finansowe (numer rachunku bankowego), dane dotyczące zawartych umów;
 2. Zakres danych: w przypadku, gdy podejmowane są czynności zmierzające do nawiązania współpracy biznesowej przetwarzamy następujące kategorie Państwa danych: dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, miejsce pracy, stanowisko służbowe, firma podmiotu gospodarczego, NIP, REGON, KRS), dane kontaktowe (numer telefonu, adres poczty elektronicznej) oraz korespondencyjne (adres siedziby podmiotu gospodarczego);

 3. Administrator: W zależności od wyrażonych zgód administratorem Państwa danych osobowych jest:
 4. Go4IT sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Białobrzeskiej 68 lok. 64, 02-325 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000434398, NIP 701 035 54 58, (Go4IT);

  GO4CONTROL sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie ul. Białobrzeska 68 lok. 64, 02-325 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie; XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000664281, NIP: 701 066 74 13, (Go4Control);

 5. Inspektor ochrony danych: Administrator danych nie wyznaczył inspektora ochrony danych w związku z brakiem takiego obowiązku wynikającego z RODO (art. 37 RODO);
 6. Cele i podstawa przetwarzania:
 7. W przypadku, gdy łączy Państwa umowa zawarta z Go4IT, Państwa dane osobowe są przetwarzane w następującym celu:

  1. realizacji zawartej umowy (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO);
  2. udokumentowania zawartej umowy i jej rozliczenia, na podstawie przepisów prawa podatkowego, rachunkowego (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);
  3. wewnętrznych celów administracyjnych Go4IT, w tym statystyki będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  4. archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  5. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  W przypadku, gdy nie łączy Państwa umowa zawarta z Go4IT, Państwa dane osobowe są przetwarzane w następującym celu:

  1. podejmowania czynności zmierzających do nawiązania współpracy biznesowej (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f RODO);
  2. wewnętrznych celów administracyjnych Go4IT, w tym statystyki będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  3. archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  Państwa dane osobowe przetwarzane będą również w celu marketingowym w następującym celu:

  1. oferowania Państwu przez Go4IT produktów i usług Go4IT (marketing bezpośredni) (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  2. oferowania produktów i usług na podstawie Państwa zainteresowania ofertą (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO);
  3. dobierania ofert produktów i usług pod kątem Państwa potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  4. analitycznych - lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  5. archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 8. Odbiorcy danych: odbiorcą Państwa danych osobowych będą: firmy współpracujące w zakresie usług IT, firmy współpracujące w zakresie rachunkowości i księgowości;
 9. Okres przechowywania: Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług w oparciu o zgodę możemy przetwarzać do czasu, aż wycofają Państwo wyrażoną w tym zakresie zgodę lub ustalimy, że się zdezaktualizowały. Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych możemy przetwarzać do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Go4IT stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Dane przetwarzane w związku z realizacją zawartej z Państwem umowy możemy przetwarzać przez okres nie dłuższy niż 6 lat od końca roku, w którym zaewidencjonowano w księgach ostatnią operacje gospodarczą wynikającą z umowy. Dane przetwarzane w związku z realizacją czynności zmierzających do nawiązania współpracy możemy przetwarzać przez okres nie dłuższy niż 3 lata od dnia, w którym została Państwu przedstawiona oferta współpracy.
 10. Pouczenie o prawach: przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyny, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 11. Prawo do skargi: przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;
 12. Prawo do sprzeciwu: w każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, opisanego powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 13. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji;
 14. Cofnięcie zgody: W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania swojej zgody poprzez kontakt pisemny z Go4IT na adres korespondencyjny Spółki, tj. Go4IT sp. z o.o. sp.k. ul. Łucka 18 lok. 112, 00-845 Warszawa, bez podania przyczyny, a także bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku skorzystania z tego prawa zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu objętym uprzednio wyrażoną zgodą.
 15. W obszarze budowanej współpracy Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez Go4IT także w celu tworzenia lub kierowania ofert dotyczących produktów lub usług Go4IT. Oferty te kierowane będą jedynie po wyrażeniu zgody obejmującej takie działania.