Obowiązek informacyjny newsletter

Jak przetwarzamy Państwa dane? (Obowiązek informacyjny)

 1. Zakres danych: przetwarzamy następujące kategorie Państwa danych: dane identyfikacyjne (imię, nazwisko), dane kontaktowe (adres poczty elektronicznej);
 2. Administrator: administratorem Państwa danych osobowych jest GO4IT sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Białobrzeskiej 68 lok. 64, 02-325 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000434398, NIP 701 035 54 58, znana Państwu w relacjach biznesowych jako Go4Energy, (GO4IT),
 3. Inspektor ochrony danych: Administrator danych nie wyznaczył inspektora ochrony danych w związku z brakiem takiego obowiązku wynikającego z RODO (art. 37 RODO);
 4. Cele i podstawa przetwarzania:W związku z chęcią otrzymywania od Go4IT newslettera, Państwa dane osobowe są przetwarzane w następującym celu:
  1. realizacji wysyłki newslettera zawierającego informacje o produktach i usługach Go4IT (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO);
  2. wewnętrznych celów administracyjnych Go4IT, w tym statystyki będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  3. archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 5. Odbiorcy danych: odbiorcą Państwa danych osobowych będą: firmy współpracujące w zakresie usług IT, firmy świadczące wysyłkę newslettera;
 6. Okres przechowywania: Dane przetwarzane w oparciu o zgodę możemy przetwarzać do czasu, aż wycofają Państwo wyrażoną w tym zakresie zgodę lub ustalimy, że się zdezaktualizowały. Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych możemy przetwarzać do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Go4IT stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Dane przetwarzane w związku z realizacją zawartej z Państwem umowy o świadczenie usługi wysyłki newslettera możemy przetwarzać przez okres nie dłuższy niż 1 rok od momentu rozwiązania umowy o świadczenie usługi newslettera.
 7. Pouczenie o prawach: przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyny, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8. Prawo do skargi: przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;
 9. Prawo do sprzeciwu: w każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, opisanego powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 10. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji;
 11. Cofnięcie zgody: W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania swojej zgody poprzez kontakt pisemny z Go4IT na adres korespondencyjny Spółki, tj. Go4IT sp. z o.o. sp.k. ul. Łucka 18 lok. 112, 00-845 Warszawa lub poprzez kliknięcie linku dołączanego do każdej wiadomości wysyłanej w ramach newslettera, bez podania przyczyny, a także bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku skorzystania z tego prawa zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu objętym uprzednio wyrażoną zgodą.