Agnieszka Rylska

Senior Pro­ject Mana­ger w fir­mie Go4Energy. Odpo­wia­da za reali­za­cje pro­ce­su Com­mis­sio­nin­gu oraz cer­ty­fi­ka­cję w sys­te­mie WELL Buil­ding Stan­dard dla róż­ne­go rodza­ju budyn­ków kuba­tu­ro­wych i powierzch­ni biu­ro­wych.

Ukoń­czy­ła wydział Inży­nie­rii Śro­do­wi­ska na Poli­tech­ni­ce War­szaw­skiej, a swo­ja pra­cę magi­ster­ską poświę­ci­ła tema­ty­ce Pro­ce­su Com­mis­sio­nin­gu Insta­la­cji HVAC. Posia­da tytuł Com­mis­sio­ning Autho­ri­ty (CxA) i jest w trak­cie zdo­by­wa­nia upraw­nień WELL Accre­di­ted Pro­fes­sio­nal. Ukoń­czy­ła, dotych­czas jedy­ne w Pol­sce, szko­le­nie WELL AP, pro­wa­dzo­ne przez cer­ty­fi­ko­wa­ne­go tre­ne­ra z IWBI Aca­de­my, zor­ga­ni­zo­wa­ne w 2017 roku przez Ogól­no­kra­jo­we Sto­wa­rzy­sze­nie Wspie­ra­nia Budow­nic­twa Zrów­no­wa­żo­ne­go.

Pra­co­wa­ła przy takich pro­jek­tach jak: Cen­trum Dys­try­bu­cyj­ne Lidl w Byd­gosz­czy, Cen­trum Dys­try­bu­cyj­ne Lidl w Będzi­nie, Gale­ria Pół­noc­na, budyn­ki biu­ro­we Atrium 1 i Atrium 2, powierzch­nie biu­ro­we Hew­lett-Pac­kard, UBS we Wro­cła­wiu, HSBC w Kra­ko­wie, Cre­dit Suis­se oraz Skan­ska Pro­per­ty Poland w War­sza­wie.

Entu­zjast­ka eko­lo­gicz­ne­go podej­ścia zarów­no do życia, jak i budow­nic­twa. Człon­ki­ni Ogól­no­kra­jo­we­go Sto­wa­rzy­sze­nia Wspie­ra­nia Budow­nic­twa Zrów­no­wa­żo­ne­go (OSWBZ​.org) i gru­py Archi­Wo­men. W wol­nych chwi­lach zaan­ga­żo­wa­na w sto­wa­rzy­sze­nie War­szaw­ska Koope­ra­ty­wa Spo­żyw­cza. Uwiel­bia też grać w koszy­ków­kę.

Aktu­al­nie pra­cu­je nas stwo­rze­niem usłu­gi kom­plek­so­we­go odbio­ru sys­te­mu BMS w budyn­kach wraz z bada­niem jako­ści powie­trza wewnętrz­ne­go i zwią­za­ne­go z tym kom­for­tu użyt­kow­ni­ka. Jest zaan­ga­żo­wa­na w popu­la­ry­za­cję cer­ty­fi­ka­cji WELL Buil­ding Stan­dard na pol­skim ryn­ku i pro­wa­dzi warsz­ta­ty z wymo­gów tego sys­te­mu oce­ny budyn­ków.