Świadectwa Charakterystyki Energetycznej (ŚCHE)

Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument określający całkowite zapotrzebowanie na energię niezbędną do użytkowania budynku lub jego części zgodnie z przeznaczeniem.  Dokument ten informuje o ilości energii wykorzystywanej przy standardowym użytkowaniu budynku. Ponadto porównuje energochłonność budynku do obiektu referencyjnego (budynek o tej samej bryle zbudowany zgodnie z aktualnie obowiązującymi warunkami technicznymi). Przy sporządzaniu świadectwa analizuje się takie elementy jak konstrukcja i kształt budynku, izolacje termiczne, stolarkę okienną i drzwiową, system ogrzewania i ciepłej wody, klimatyzację, wentylację, oświetlenie.

 

Celem wprowadzenia świadectw charakterystyki energetycznej budynków jest promowanie budownictwa efektywnego energetycznie. Dzięki informacjom zawartym w świadectwie właściciel, najemca, użytkownik będzie mógł określić orientacyjne roczne zapotrzebowanie na energię, a tym samym koszt utrzymania związany z zapotrzebowaniem na energię.

 

Obowiązek posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej nieruchomości wynika z prawa europejskiego. Zobowiązania państw członkowskich Unii Europejskiej zapisane w Dyrektywie 2002/91/EC, zostały wprowadzone do polskiego prawa przez nowelizację ustawy Prawo Budowlane.

 

W Polsce konieczność sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej obowiązuje od 1 stycznia 2009r. Świadectwo należy wykonać dla każdego budynku lub lokalu oddawanego do użytkowania oraz budynku podlegającego zbyciu lub wynajmowi.

 

Świadectwa charakterystyki energetycznej nie trzeba sporządzać dla budynków:

  • podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
  • używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej;
  • przeznaczonych do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata;
  • niemieszkalnych służących gospodarce rolnej;
  • przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/m2/rok;
  • mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku;
  • wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2.

 

Świadectwo charakterystyki energetycznej ważne jest przez 10 lat. W przypadku przeprowadzenia robót budowlanych, w wyniku których nastąpiła zmiana charakterystyki energetycznej zachodzi konieczność sporządzenia nowego świadectwa charakterystyki energetycznej.

 

Potrzebujesz Świadectwa Charakterystyki Energetycznej skontaktuj się z nami

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.