Badania jakości środowiska wewnętrznego – IEQ

Czynniki środowiska wewnętrznego mają istotny wpływ na poczucie komfortu oraz zdrowie użytkownika budynku. Jego dobra jakość wpływa na zwiększenie produktywności pracowników oraz poczucia atrakcyjności miejsca pracy. Współczesne badania wskazują, że środowisko wewnętrzne, zaprojektowane w odpowiedni sposób oraz odpowiednio utrzymywane, zapewnia wzrost efektywności pracy osób znajdujących się w budynku.

Efektywność może być wyrażona jako wzrost produktywności oraz spadek liczby wykorzystywanych zwolnień chorobowych wśród pracowników. 

Na komfortowe środowisko wewnętrzne składają się następujące czynniki:

 • mikroklimat – komfort termiczny
 • jakość powietrza wewnętrznego
 • oświetlenie – komfort wizualny
 • dźwięk – komfort akustyczny.

W Go4Energy jesteśmy w stanie zbadać powyższe obszary, wykonując pomiary instrumentalne obejmujące następujące parametry:

 • temperatura
 • wilgotność względna
 • stężenie CO2
 • prędkość powietrza w strefie przebywania ludzi
 • natężenie światła
 • natężenie dźwięku
 • stężenie LZO – lotnych związków organicznych
 • stężenie HCHO
 • stężenie O3
 • stężenie CO
 • pyły zawieszone PM2,5 oraz PM10
 • poziom komfortu PMV/PPD
 • badanie odczuć subiektywnych poprzez ankietyzację pracowników. 

Opcjonalnie wykonujemy również:

 • badania mikrobiologiczne powietrza.

Wyniki pomiarów instrumentalnych pozwalają na porównanie warunków panujących w budynku z opisywanymi jako optymalne warunki pracy w normach krajowych i międzynarodowych. Natomiast wyniki ocen subiektywnych pozwalają zidentyfikować czynniki, powodujące dyskomfort w miejscu pracy, które często są trudne do identyfikacji z wykorzystaniem instrumentów pomiarowych. Dopiero połączenie i analiza wyników pomiarów instrumentalnych z ocenami subiektywnymi daje możliwość kompletnej oceny warunków, panujących w budynku oraz przeprowadzenie ich optymalizacji, dopasowując je do bieżących wymagań użytkowników.