GREEN TOWERS

 
Green Towers INWESTOR:

Skan­ska Pro­per­ty Poland Sp z o.o.

ZAKRES PRAC:
Wyko­na­nie comie­sięcz­nej ana­li­zy zuży­cia ener­gii z wyni­ka­mi w for­mie rapor­tu
budy­nek: A i B

TERMIN REALIZACJI:
W reali­za­cji

MIEJSCE:

Wro­cław