Projekty zrealizowane

Zle­ce­nio­daw­ca Rodzaj obiek­tu i zakres prac

DTZ Management Polska Sp. z o.o.

Ter­min wyko­na­nia:
kwie­cień 2013

Obiekt:
Ośro­dek maga­zy­no­wo-biu­ro­wy w Gąd­kach i Gro­dzi­sku Mazo­wiec­kimZakres prac:
Przy­go­to­wa­nie Świa­dectw Cha­rak­te­ry­sty­ki Ener­ge­tycz­nej dla ośrod­ków maga­zy­no­wo-biu­ro­wych.

Echo Investment S.A.

Ter­min wyko­na­nia:
sty­czeń 2013

Obiekt:
West GateZakres prac:
Przy­go­to­wa­nie mode­lu ener­ge­tycz­ne­go na cele cer­ty­fi­ka­tu BREEAM punkt Ene 1.

Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

Ter­min wyko­na­nia:
gru­dzień 2012

Obiekt:
Muzeum Histo­rii Żydów Pol­skichZakres prac:
Przy­go­to­wa­nie Świa­dec­twa Cha­rak­te­ry­sty­ki Ener­ge­tycz­nej budyn­ku.

Echo Investment S.A.

Ter­min wyko­na­nia:
lipiec 2012

Obiekt:
Zespół biu­ro­wo-usłu­go­wy Opol­skaZakres prac:
Przy­go­to­wa­nie mode­lu ener­ge­tycz­ne­go na cele cer­ty­fi­ka­tu BREEAM punkt Ene 1.

Echo Investment S.A.

Ter­min wyko­na­nia:
lipiec 2012

Obiekt:
Park Roz­wo­juZakres prac:
Przy­go­to­wa­nie mode­lu ener­ge­tycz­ne­go na cele cer­ty­fi­ka­tu BREEAM punkt Ene 1.

Echo Investment S.A.

Ter­min wyko­na­nia:
czer­wiec 2012

Obiekt:
Aqu­arius Busi­ness ParkZakres prac:
Przy­go­to­wa­nie mode­lu ener­ge­tycz­ne­go na cele cer­ty­fi­ka­tu BREEAM punkt Ene 1.

Ghelamco Poland Sp. z o.o.

Ter­min wyko­na­nia:
maj 2012

Obiekt:
QbikZakres prac:
Przy­go­to­wa­nie Świa­dec­twa Cha­rak­te­ry­sty­ki Ener­ge­tycz­nej budyn­ku.

Echo Investment S.A.

Ter­min wyko­na­nia:
maj 2012

Obiekt:
Oxy­genZakres prac:
Przy­go­to­wa­nie opra­co­wań do pro­jek­tu Euro­pe­an Gre­en­Bu­il­ding.

Echo Investment S.A.

Ter­min wyko­na­nia:
marzec 2012

Obiekt:
A4 Busi­ness ParkZakres prac:
Przy­go­to­wa­nie mode­lu ener­ge­tycz­ne­go na cele cer­ty­fi­ka­tu BREEAM punkt Ene 1.

Ghelamco Poland Sp. z o.o.

Ter­min wyko­na­nia:
sty­czeń 2012

Obiekt:
Moko­tów NovaZakres prac:
Przy­go­to­wa­nie opra­co­wań do pro­jek­tu Euro­pe­an Gre­en­Bu­il­ding,
Przy­go­to­wa­nie Świa­dec­twa Cha­rak­te­ry­sty­ki Ener­ge­tycz­nej budyn­ku.

Echo Investment S.A.

Ter­min wyko­na­nia:
gru­dzień 2011

Obiekt:
Astra ParkZakres prac:
Przy­go­to­wa­nie opra­co­wań do pro­jek­tu Euro­pe­an Gre­en­Bu­il­ding.

Globe Trade Centre S.A.

Ter­min wyko­na­nia:
paź­dzier­nik 2011

Obiekt:
Uni­ver­si­ty Busi­ness ParkZakres prac:
Przy­go­to­wa­nie opra­co­wań do pro­jek­tu Euro­pe­an Gre­en­Bu­il­ding.

Globe Trade Centre S.A.

Ter­min wyko­na­nia:
paź­dzier­nik 2011

Obiekt:
Fran­cu­ska Offi­ce Cen­treZakres prac:
Przy­go­to­wa­nie opra­co­wań do pro­jek­tu Euro­pe­an Gre­en­Bu­il­ding.

KESTREL DUO Sp. z o.o.

Ter­min wyko­na­nia:
czer­wiec 2011

Obiekt:
Atrium Cen­trumZakres prac:
Obli­cze­nia do świa­dec­twa cha­rak­te­ry­sty­ki ener­ge­tycz­nej budyn­ku.

P.K.N. ORLEN S.A.

Ter­min wyko­na­nia:
2011

Obiekt:
Obiek­ty sta­cji paliw, ter­mi­na­li i budyn­ki admi­ni­stra­cyj­neZakres prac:
Prze­pro­wa­dze­nie audy­tu elek­tro-ener­ge­tycz­ne­go 15 obiek­tów z pro­po­zy­cją moder­ni­za­cji obni­ża­ją­cych zuży­cie ener­gii.

Echo Investment S.A.

Ter­min wyko­na­nia:
wrze­sień 2010

Obiekt:
Park Postę­pu A, B, C, DZakres prac:
Przy­go­to­wa­nie opra­co­wań do pro­jek­tu Euro­pe­an Gre­en­Bu­il­ding.

HUSSMANN KOXKA
Poland Sp. z o.o.

Ter­min wyko­na­nia:
lipiec 2010

Zakres prac:
Symu­la­cje zło­żo­nych sys­te­mów chłod­ni­czych, wen­ty­la­cji, kli­ma­ty­za­cji i ogrze­wa­nia super­mar­ke­tów i hiper­mar­ke­tów.

Exatel S.A.

Ter­min wyko­na­nia:
wrze­sień 2009

Obiekt:
Sie­dzi­ba fir­my Exa­tel S.A.Zakres prac:
Audyt Faci­li­ty Mana­ge­ment,
Ana­li­za i opty­ma­li­za­cja zuży­cia ener­gii w budyn­ku.

Dalkia Polska S.A.

Ter­min wyko­na­nia:
wrze­sień 2009

Obiekt:
Sien­na Cen­terZakres prac:
Opra­co­wa­nie mode­lu nume­rycz­ne­go,
Symu­la­cje zuży­cia ener­gii,
Pro­po­zy­cje moder­ni­za­cji,
Oce­na skut­ków ener­ge­tycz­nych i finan­so­wych poszcze­gól­nych warian­tów moder­ni­za­cji.

Medicover Sp. z o.o.

Ter­min wyko­na­nia:
kwie­cień 2009

Obiekt:
Szpi­tal Medi­co­verZakres prac:
Świa­dec­two cha­rak­te­ry­sty­ki ener­ge­tycz­nej.

Gmina Miasta Gdańsk

Ter­min wyko­na­nia:
czer­wiec 2009

Obiekt:
Euro­pej­skie Cen­trum Soli­dar­no­ściZakres prac:
Świa­dec­two cha­rak­te­ry­sty­ki ener­ge­tycz­nej budyn­ku han­dlo­we­go.

FM Polska Sp. z o.o.

Ter­min wyko­na­nia:
wrze­sień 2008

Obiekt:
Hala maga­zy­no­wa – Msz­czo­nówZakres prac:
Ana­li­za i opty­ma­li­za­cja zuży­cia ener­gii.

Norblin Sp. z o.o.

Ter­min wyko­na­nia:
paź­dzier­nik 2006

Obiekt:
Kom­pleks 3 obiek­tów Nor­blin (hala pra­sow­ni, część hali odlew­ni oraz hala warsz­ta­to­wa)Zakres prac:
Symu­la­cje ener­ge­tycz­ne budyn­ków kom­plek­su Nor­blin,
Opra­co­wa­nie mode­lu CFD opi­su­ją­ce­go spo­dzie­wa­ny gra­dient tem­pe­ra­tu­ry,
Przy­go­to­wa­nie warian­tów moder­ni­za­cji budyn­ków.

Pro­jek­ty zre­ali­zo­wa­ne przez fir­mę Pro­Be


Skanska Property Poland Sp. z o.o.

Ter­min wyko­na­nia:
2006 – 2008

Obiekt:
Skan­ska Atrium City – Delo­it­te HouseZakres prac:
Przy­go­to­wa­nie opra­co­wań do pro­jek­tu Euro­pe­an Gre­en­Bu­il­ding,
Ana­li­za i oce­na zasto­so­wa­nych roz­wią­zań pro­jek­to­wych,
Obli­cze­nia do świa­dec­twa cha­rak­te­ry­sty­ki ener­ge­tycz­nej budyn­ku,
Opra­co­wa­nie mode­lu nume­rycz­ne­go budyn­ku.

Skanska Property Poland Sp. z o.o.

Ter­min wyko­na­nia:
sier­pień 2008

Obiekt:
Skan­ska Pro­per­ty Poland Offi­ceZakres prac:
Przy­go­to­wa­nie opra­co­wań do pro­jek­tu LEED.

Skanska Property Poland Sp. z o.o.

Ter­min wyko­na­nia:
2006 – 2009

Obiekt:
Skan­ska Mary­nar­ska Point B1B2Zakres prac:
Ana­li­za wil­got­no­ści w zimie dla budyn­ku,
Opra­co­wa­nie mode­lu nume­rycz­ne­go budyn­ku,
Prze­pro­wa­dze­nie symu­la­cji zuży­cia ener­gii w budyn­ku,
Ana­li­za pra­cy chil­le­rów,
Obli­cze­nia do świa­dec­twa cha­rak­te­ry­sty­ki ener­ge­tycz­nej budyn­ku,
Przy­go­to­wa­nie opra­co­wań do pro­jek­tu Euro­pe­an Gre­en­Bu­il­ding,
Ana­li­za zysków cie­pła w zimie.

Skanska Property Poland Sp. z o.o.

Ter­min wyko­na­nia:
maj 2007

Obiekt:
Skan­ska Atrium Cen­trumZakres prac:

Ana­li­za mie­sięcz­ne­go zuży­cia ener­gii dla budyn­ku,
Przy­go­to­wa­nie mode­lu nume­rycz­ne­go na pod­sta­wie danych pro­jek­to­wych,
Przy­go­to­wa­nie mode­lu nume­rycz­ne­go na pod­sta­wie danych eks­plo­ata­cyj­nych.


Skanska Property Poland Sp. z o.o.

Ter­min wyko­na­nia:
2007 – 2010

Obiekt:
Skan­ska Grun­waldz­ki Cen­tre A, B, C

Zakres prac:

Ana­li­za roz­wią­zań pro­jek­to­wych,
Obli­cze­nia do świa­dec­twa cha­rak­te­ry­sty­ki ener­ge­tycz­nej budyn­ku,
Przy­go­to­wa­nie mode­lu nume­rycz­ne­go budyn­ku,
Przy­go­to­wa­nie opra­co­wań do pro­jek­tu Euro­pe­an Gre­en­Bu­il­ding.


Skanska Property Poland Sp. z o.o.

Ter­min wyko­na­nia:
2008 – 2009

Obiekt:
Skan­ska Pomor­ska – ŁódźZakres prac:

Opra­co­wa­nie zało­żeń poli­ty­ki "Gre­en" dla budyn­ku,
Oce­na wytycz­nych pro­jek­to­wych,
Oce­na doku­men­ta­cji pro­jek­to­wej,
Opra­co­wa­nie mode­lu nume­rycz­ne­go budyn­ku,
Uszcze­gó­ło­wie­nie wnio­sku DUŚ.


Skanska Property Poland Sp. z o.o.

Ter­min wyko­na­nia:
2009 – 2010

Obiekt:
Skan­ska Sile­sia Busi­ness ParkZakres prac:

Ana­li­za roz­wią­zań pro­jek­to­wych,
Oce­na doku­men­ta­cji pro­jek­to­wej,
Przy­go­to­wa­nie mode­lu nume­rycz­ne­go budyn­ku,
Symu­la­cje zuży­cia ener­gii.