Projekty w realizacji

Zle­ce­nio­daw­ca Rodzaj obiek­tu i zakres prac

Globe Trade Centre S.A.

Ter­min wyko­na­nia:
w reali­za­cji

Obiekt:
Cen­trum Han­dlo­we: Gale­ria Bia­ło­łę­ka w War­sza­wieZakres prac:
Pro­wa­dze­nie pro­ce­su cer­ty­fi­ka­cji LEED.

Globe Trade Centre S.A.

Ter­min wyko­na­nia:
w reali­za­cji

Obiekt:
Cen­trum Han­dlo­we: Gale­ria Wila­nów w War­sza­wieZakres prac:
Pro­wa­dze­nie pro­ce­su cer­ty­fi­ka­cji LEED.

HB Reavis Poland Sp. z o.o.

Ter­min wyko­na­nia:
w reali­za­cji

Obiekt:
Kom­pleks biu­row­ców West Sta­tion w War­sza­wieZakres prac:
Pro­wa­dze­nie pro­ce­su cer­ty­fi­ka­cji BREEAM.