Low and zero carbon technologies (LZC)

Ana­li­za zasto­so­wa­nia odna­wial­nych lub nisko­emi­syj­nych źró­deł ener­gii zgod­na z wyma­ga­nia­mi kry­te­rium Ene 04 cer­ty­fi­ka­cji BREEAM Inter­na­tio­nal New Con­struc­tion 2013 ma na celu popra­wę cha­rak­te­ry­sty­ki ener­ge­tycz­nej budyn­ków poprzez zasto­so­wa­nie odna­wial­nych i nie­kon­wen­cjo­nal­nych źró­deł ener­gii.

Usłu­ga swo­im zakre­sem obej­mu­je:

  • okre­śle­nie listy tech­no­lo­gii oraz nośni­ków ener­gii moż­li­wych do zasto­so­wa­nia w roz­pa­try­wa­nym budyn­ku;
  • wybór nośni­ków ener­gii oraz sto­so­wa­nych tech­no­lo­gii, przy uwzględ­nie­niu warun­ków przy­łą­cze­nia do sie­ci, nie­za­wod­no­ści i warun­ków dostaw poszcze­gól­nych nośni­ków ener­gii w miej­scu loka­li­za­cji budyn­ku;
  • porów­na­nie wybra­nych roz­wią­zań pod wzglę­dem eko­no­micz­nym oraz eko­lo­gicz­nym.