Dofinansowanie dla przedsiębiorstw

Jed­nym z waż­niej­szych obo­wiąz­ków nało­żo­nych na duże przed­się­bior­stwa jest nakaz wyko­na­nia audy­tu ener­ge­tycz­ne­go przed­się­bior­stwa, któ­ry ma na celu wska­za­nie moż­li­wych do uzy­ska­nia w przed­się­bior­stwie oszczęd­no­ści ener­gii.

Naro­do­we Cen­trum Badań i Roz­wo­ju aktu­al­nie pro­wa­dzi nabór wnio­sków do kon­kur­su zwią­za­ne­go z pro­mo­wa­niem efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej i korzy­sta­nia z odna­wial­nych źró­deł ener­gii w przed­się­bior­stwach. Ter­min nad­sy­ła­nia zgło­szeń roz­po­czął się 31 stycz­nia i potrwa tyl­ko do 30 mar­ca 2018 r., dla­te­go zain­te­re­so­wa­ne pod­mio­ty zachę­ca­my do pil­ne­go dzia­ła­nia. Budżet całe­go kon­kur­su wyno­si 100 mln zł.

Zgod­nie z warun­ka­mi kon­kur­su, dofi­nan­so­wa­nie może być udzie­lo­ne jedy­nie dużym przed­się­bior­stwom lub pod­mio­tom będą­cym dostaw­ca­mi usług ener­ge­tycz­nych. Wspar­cie mogą uzy­skać przed­się­wzię­cia, wyni­ka­ją­ce z prze­pro­wa­dzo­ne­go audy­tu ener­ge­tycz­ne­go przed­się­bior­stwa i mają­ce na celu popra­wę efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej, a tak­że zmie­rza­ją­ce ku temu zmia­ny tech­no­lo­gicz­ne w ist­nie­ją­cych obiek­tach, insta­la­cjach i urzą­dze­niach tech­nicz­nych, w tym m.in.:

  • prze­bu­do­wa linii pro­duk­cyj­nych na bar­dziej efek­tyw­ne ener­ge­tycz­nie
  • głę­bo­ka, kom­plek­so­wa moder­ni­za­cja ener­ge­tycz­na budyn­ków w przed­się­bior­stwach
  • zasto­so­wa­nie tech­no­lo­gii efek­tyw­nych ener­ge­tycz­nie w przed­się­bior­stwach, poprzez prze­bu­do­wę lub wymia­nę na ener­go­osz­częd­ne urzą­dze­nia i insta­la­cje tech­no­lo­gicz­ne, oświe­tle­nie, oraz cią­gi trans­por­to­we linii pro­duk­cyj­nych
  • budo­wa lub prze­bu­do­wa lokal­nych źró­deł cie­pła (w tym wymia­na źró­dła na insta­la­cję OZE)
  • zasto­so­wa­nie tech­no­lo­gii odzy­sku ener­gii wraz z sys­te­mem wyko­rzy­sta­nia ener­gii cie­pła odpa­do­we­go w ramach przed­się­bior­stwa.

Inte­gral­ną czę­ścią pro­jek­tu powin­no być wpro­wa­dze­nie inte­li­gent­nych sys­te­mów zarzą­dza­nia ener­gią w przed­się­bior­stwie, o ile bene­fi­cjent nie posia­da już takie­go sys­te­mu. Pro­jek­ty z zakre­su moder­ni­za­cji ener­ge­tycz­nej budyn­ków, zwięk­sza­ją­ce efek­tyw­ność ener­ge­tycz­ną w wyni­ku reali­za­cji pro­jek­tu poni­żej 25% (w prze­li­cze­niu na ener­gię koń­co­wą), nie będą kwa­li­fi­ko­wa­ły się do dofi­nan­so­wa­nia.

Korzy­sta­jąc z oka­zji, przy­po­mi­na­my o doty­czą­cym dużych przed­się­biorstw obo­wiąz­ku cyklicz­ne­go prze­pro­wa­dza­nia audy­tu ener­ge­tycz­ne­go. Z nie­ofi­cjal­nych infor­ma­cji wyni­ka, że znacz­na część zobo­wią­za­nych dotych­czas nie dopeł­ni­ła tego wymo­gu, pod­czas gdy kon­se­kwen­cją jego nie­wy­ko­na­nia jest kara pie­nięż­na w wyso­ko­ści nawet 5% przy­cho­du rocz­ne­go. Dla­te­go też zachę­ca­my do wery­fi­ka­cji speł­nie­nia wymo­gu usta­wy przez Pań­stwa przed­się­bior­stwo i kon­tak­tu z nami w razie koniecz­no­ści prze­pro­wa­dze­nia audy­tu.

Wię­cej infor­ma­cji dostęp­ne na stro­nie: http://​g4e​.pl/​n​a​s​z​e​-​u​s​l​u​g​i​/​a​u​d​y​t​-​e​n​e​r​g​e​t​y​c​z​ny/