Obowiązki przedsiębiorców w świetle nowej ustawy

Od paź­dzier­ni­ka 2016 roku, obo­wią­zu­je nowa usta­wa o efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej, któ­ra ma za zadnie wdro­żyć dyrek­ty­wy Unii Euro­pej­skiej. Nowe prze­pi­sy wpro­wa­dza­ją mie­dzy inny­mi obo­wią­zek regu­lar­ne­go prze­pro­wa­dza­nia audy­tów ener­ge­tycz­nych dużych przed­się­biorstw. 

Wię­cej szcze­gó­łów w arty­ku­le:

Obo­wiąz­ki przed­się­bior­ców w świe­tle nowej usta­wy efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej