Pierwszy w Europie BREEAM International New Construction 2016

Pro­jekt obiek­tu han­dlo­we­go Lidl zlo­ka­li­zo­wa­ny w Pozna­niu przy ul. Wil­koń­skich jako pierw­szy budy­nek w Euro­pie został pod­da­ny cer­ty­fi­ka­cji w nowym sys­te­mie BREEAM Inter­na­tio­nal New Con­struc­tion 2016. Pro­ces cer­ty­fi­ka­cji był pro­wa­dzo­ny przez zespół Go4Energy.

Pro­jekt budyn­ku zakła­da wdro­że­nie sze­re­gu roz­wią­zań ogra­ni­cza­ją­cych zuży­cie ener­gii i cie­pła, oszczęd­ność wody pit­nej, zapew­nie­nie przy­ja­znych warun­ków śro­do­wi­ska wewnętrz­ne­go zarów­no klien­tom jak i pra­cow­ni­kom, jak rów­nież roz­wój tere­nów zie­lo­nych oraz ogra­ni­cze­nie wpły­wu budyn­ku na śro­do­wi­sko pod­czas całe­go okre­su eks­plo­ata­cji. Ponad­stan­dar­do­we roz­wią­za­nia pro­jek­to­we zosta­ły doce­nio­ne przez jed­nost­kę cer­ty­fi­ku­ją­cą Buil­ding Rese­arch Esta­bli­sh­ment i zaowo­co­wa­ły przy­zna­niem cer­ty­fi­ka­tu BREEAM Inte­rim na pozio­mi Excel­lent.