Green Building Standard – nowy system certyfikacji budynków

Na pol­skim ryn­ku zade­biu­to­wał nowa­tor­ski, sys­tem cer­ty­fi­ka­cji budyn­ków, w któ­rym pro­mu­je się kom­fort użyt­kow­ni­ków i wyso­ki poziom śro­do­wi­ska wewnętrz­ne­go przy posza­no­wa­niu idei racjo­nal­ne­go zuży­cia ener­gii. Gre­en Buil­ding Stan­dard to sys­tem cer­ty­fi­ka­cji, dopa­so­wa­ny do pol­skich warun­ków, któ­ry uzy­skał ofi­cjal­ne popar­cie Mini­ster­stwa Śro­do­wi­ska.

Cer­ty­fi­ka­cja Gre­en Buil­ding Stan­dard obej­mu­je budyn­ki, w któ­rych dzię­ki pro­jek­to­wa­niu zin­te­gro­wa­ne­mu wszyst­kie stro­ny pro­ce­su inwe­sty­cyj­ne­go (Inwe­stor, Wła­ści­ciel, Pro­jek­tant, Wyko­naw­ca, Zarząd­ca) będą mogły stwo­rzyć zdro­we, bez­piecz­ne i kom­for­to­we śro­do­wi­sko dla użyt­kow­ni­ków przy zmniej­szo­nym w sto­sun­ku do obo­wią­zu­ją­cych wyma­gań zuży­ciu ener­gii.

Pierw­szym pro­jek­tem, któ­ry jest cer­ty­fi­ko­wa­ny w sys­te­mie Gre­en Buil­ding Stan­dard jest inwe­sty­cja biu­ro­wa Atrium 2 zre­ali­zo­wa­na przez Skan­ska Pro­per­ty Poland. Sys­tem został opra­co­wa­ny w ramach Ogól­no­kra­jo­we­go Sto­wa­rzy­sze­nia Wspie­ra­nia Budow­nic­twa Zrów­no­wa­żo­ne­go – jed­nym z zało­ży­cie­li Sto­wa­rzy­sze­nia jest fir­ma Go4Energy.

Wię­cej szcze­gó­łów na:

http://​gre​en​bu​il​ding​stan​dard​.eu/

http://​www​.pro​per​ty​news​.pl/​b​i​u​r​a​/​j​e​s​t​-​n​o​w​y​-​s​y​s​t​e​m​-​c​e​r​t​y​f​i​k​a​c​j​i​-​b​u​d​y​n​k​o​w​,​4​6​6​3​9​.​h​tml