Firmy z sektora nieruchomości opracują zielony załącznik do umów najmu

Według danych Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Budow­nic­twa Eko­lo­gicz­ne­go licz­ba zie­lo­nych budyn­ków w Pol­sce w ostat­nim roku wzro­sła o 30%. Mamy już ponad 330 cer­ty­fiko­wa­nych obiek­tów. Najem­cy szu­ka­jąc powierzch­ni biu­ro­wej zwra­ca­ją uwa­gę na aspek­ty eko­lo­gicz­ne, ale czy pra­wi­dło­wo eks­plo­atu­ją zie­lo­ne budyn­ki? Jak sfor­ma­li­zo­wać rela­cję zarząd­ca-najem­ca w tym zakre­sie? Fir­my zwią­za­ne z ryn­kiem nie­ru­cho­mo­ści komer­cyj­nych w Pol­sce powo­ła­ły gru­pę robo­czą – GREEN LEASE GROUP, któ­ra opra­cu­je tzw. zie­lo­ny załącz­nik do umów naj­mu powierzch­ni biu­ro­wych.

W skła­dzie gru­py zna­leź­li się przed­sta­wi­cie­le Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Budow­nic­twa Zie­lo­ne­go (PLGBC), mię­dzy­na­ro­do­wej fir­my dorad­czej Cush­man & Wake­field, zarząd­cy fun­du­szy inwe­sty­cyj­nych CBRE Glo­bal Inve­stors, firm dewe­lo­per­skich – Grif­fin Real Esta­te oraz Skan­ska Com­mer­cial Deve­lop­ment Euro­pe, mię­dzy­na­ro­do­wej orga­ni­za­cji zawo­do­wej RICS Pol­ska, a tak­że fir­my dorad­czej i szko­le­nio­wej Go4Energy oraz mię­dzy­na­ro­do­we­go biu­ra pro­jek­to­we­go Buro­Hap­pold Engi­ne­ering. Pomy­sło­daw­cą pro­jek­tu jest war­szaw­ska kan­ce­la­ria praw­na Galt. Zakoń­cze­nie prac nad zie­lo­nym załącz­ni­kiem do umów naj­mu pla­no­wa­ne jest na koniec bie­żą­ce­go roku.

- W związ­ku z dyna­micz­nie rosną­cą licz­bą cer­ty­fi­ko­wa­nych budyn­ków posta­no­wi­li­śmy opra­co­wać załącz­nik, któ­ry okre­śli obo­wiąz­ki wynaj­mu­ją­ce­go i najem­cy w kon­tek­ście pra­wi­dło­wej eks­plo­ata­cji obiek­tów zie­lo­nych i jed­no­cze­śnie w pewien spo­sób ustan­da­ry­zu­je funk­cjo­nu­ją­ce obec­nie narzę­dzia. Eko­lo­gicz­ność budyn­ku i utrzy­my­wa­nie jej poprzez świa­do­me, pro­eko­lo­gicz­ne korzy­sta­nie z obiek­tu jest oszczęd­no­ścią dla oby­dwu stron dla­te­go zale­ży nam na wypra­co­wa­niu roz­wią­za­nia typu win-win. Chce­my, aby doku­ment był akcep­to­wal­ny tak­że dla insty­tu­cji cer­ty­fi­ku­ją­cych w sys­te­mach LEEDBRREAM - mówi Sła­wo­mir Lisiec­ki, part­ner Galt.

Pro­mo­wa­nie postaw eko­lo­gicz­nych sta­je się coraz bar­dziej powszech­ne tak­że u najem­ców. Poja­wia się coraz wię­cej ini­cja­tyw zachę­ca­ją­cych do segre­ga­cji śmie­ci, przy­jeż­dża­nia do pra­cy rowe­rem, a tak­że tzw. car­po­olin­gu, czy­li wspól­nych prze­jaz­dów do pra­cy. Załącz­nik będzie zawie­rał zatem z jed­nej stro­ny zapi­sy uła­twia­ją­ce najem­com pro­mo­wa­nie eko­lo­gicz­nych postaw wśród swo­ich pra­cow­ni­ków, z dru­giej zaś stro­ny ma pomóc zarząd­com w wypeł­nia­niu eko­lo­gicz­nych zobo­wią­zań zapi­sa­nych w zie­lo­nych cer­ty­fi­ka­tach. Wśród zapi­sów znaj­dą się m.in. aspek­ty doty­czą­ce prac w budyn­ku, uży­cia sprzę­tu elek­tro­nicz­ne­go, zuży­cia mediów, sto­so­wa­nia ener­go­osz­częd­nych i bio­de­gra­do­wal­nych roz­wią­zań, komu­ni­ka­cji i trans­por­tu, a tak­że wytycz­ne postę­po­wa­nia dla pra­cow­ni­ków oraz współ­pra­cy stron w tym zakre­sie i wza­jem­nej wymia­ny infor­ma­cji.

Pra­ce w ramach GREEN LEASE GROUP z ramie­nia swo­ich firm pro­wa­dzą: Ali­cja Kucze­ra (PLGBC), dr Zuzan­na Pacior­kie­wicz (Cush­man & Wake­field), Agniesz­ka Ciu­pak (Grif­fin Real Esta­te), Sewe­ry­na Afa­na­sjew (RICS Pol­ska), Jan Cie­śla (Buro­Hap­pold Engi­ne­ering), Adam Tar­gow­ski (Skan­ska Com­mer­cial Deve­lop­ment Euro­pe), Karel Zeman (CBRE Glo­bal Inve­stors), Tomasz Augu­sty­niak (Go4Energy) i Sła­wo­mir Lisiec­ki (Galt).

Wię­cej infor­ma­cji:

Lidia Pie­kar­ska

Biu­ro pra­so­we kan­ce­la­rii Galt

tel. kom. +48 691 381 238
e-mail: l.​piekarska@​beyondpr.​pl