CEDET z zielonym certyfikatem

Rewi­ta­li­zo­wa­ny budy­nek daw­ne­go domu han­dlo­we­go Smyk otrzy­mał cer­ty­fi­kat BREEAM Inte­rim na pozio­mie Excel­lent. Za pro­ces cer­ty­fi­ka­cji odpo­wia­da­ła spół­ka Go4Energy.
 
Eks­per­ci Go4Energy pod­kre­śla­ją szcze­gól­ny nacisk, jaki inwe­stor pro­jek­tu, spół­ka Immo­bel poło­ży­ła na kom­fort użyt­kow­ni­ków powierzch­ni.
 
CEDET sta­no­wi nawią­za­nie do pier­wot­nej nazwy – Cen­tral­ny Dom Towa­ro­wy (CDT). Przy­wró­co­na zosta­nie rów­nież histo­rycz­na ele­wa­cja zgod­na z pierw­szym pro­jek­tem. Nowa odsło­na jed­nej z ikon war­szaw­skiej archi­tek­tu­ry łączyć będzie funk­cje han­dlo­we, któ­re znaj­dą się na trzech kon­dy­gna­cjach budyn­ku (-1, 0, 1, łącz­nie ponad 7 tysię­cy metrów kwa­dra­to­wych) z funk­cja­mi biu­ro­wy­mi, miesz­czą­cy­mi się na pię­trach od pierw­sze­go do szó­ste­go. Cała powierzch­nia budyn­ku to ponad 22 tysią­ce mkw. powierzch­ni komer­cyj­nych. Budy­nek do użyt­ku zosta­nie odda­ny jesie­nią 2017 roku.
 
– Ze wzglę­du na swo­ją loka­li­za­cję, histo­rycz­ną rolę, a tak­że duże zna­cze­nie dla nowo­cze­snej War­sza­wy nie­zwy­kle waż­ne jest, by nowo powsta­ją­ce powierzch­nie w budyn­ku CEDET speł­nia­ły naj­wyż­sze ryn­ko­we stan­dar­dy w zakre­sie kom­for­tu użyt­ku­ją­cych je osób – mówi Patry­cja Van Triet, czło­nek zarzą­du fir­my Immo­bel Pol­ska.
 
Pro­jek­to­wa­ne powierzch­nie naj­mu zosta­ły, tak zapla­no­wa­ne, aby wszyst­kie sta­no­wi­ska pra­cy były odpo­wied­nio doświe­tlo­ne świa­tłem dzien­nym. Ele­wa­cja budyn­ku oraz prze­wi­dzia­ne urzą­dze­nia kli­ma­ty­za­cyj­ne zapew­nia­ją wyso­ki kom­fort aku­stycz­ny. Zapla­no­wa­no rów­nież wpro­wa­dze­nie stre­fo­wa­nia sys­te­mu kli­ma­ty­za­cji oraz oświe­tle­nia, aby użyt­kow­ni­cy mie­li swo­bo­dę w dosto­so­wy­wa­niu warun­ków śro­do­wi­ska wewnętrz­ne­go do swo­ich potrzeb. To tyl­ko wybra­ne roz­wią­za­nia zasto­so­wa­ne w budyn­ku – wyli­cza Tomasz Augu­sty­niak, pre­zes fir­my Go4Eenergy.
 
W budyn­ku prze­wi­dzia­no rów­nież udo­god­nie­nia dla rowe­rzy­stów – sto­ja­ki na rowe­ry, szat­nie oraz prysz­ni­ce. Dzię­ki zna­ko­mi­tej dostęp­no­ści do budyn­ku, w ramach cer­ty­fi­ka­cji BREEAM pro­jekt uzy­skał mak­sy­mal­ną licz­bę punk­tów w dzia­le Trans­port”. – doda­je Piotr Mokrzań­ski, Ase­sor BREEAM w fir­mie Go4Energy, pro­wa­dzą­cy pro­ces cer­ty­fi­ka­cji budyn­ku.
 
Pro­jekt archi­tek­to­nicz­ny nowe­go budyn­ku powstał w uzna­nych pra­cow­niach archi­tek­to­nicz­nych: AMC – Andrzej Choł­dzyń­ski i RKW Rho­de Kel­ler­mann Waw­row­sky.