Kolejne biuro Skanska z certyfikatem LEED!

Kapelanka 42

Miło nam ogło­sić, iż uczest­ni­czy­li­śmy w cer­ty­fi­ka­cji kolej­ne­go biu­ra Skan­ska w budyn­ku Kape­lan­ka 42 w Kra­ko­wie. W mar­cu 2016 roku biu­ro otrzy­ma­ło cer­ty­fi­kat LEED 2009 for Com­mer­cial Inte­riors na pozio­mie GOLD.


W prze­pro­wa­dzo­nej cer­ty­fi­ka­cji byli­śmy odpo­wie­dzial­ni za:


- Prze­pro­wa­dze­nie pro­ce­su Fun­da­men­tal and Enhan­ced Com­mis­sio­ning”, czy­li spraw­dze­nie czy wszyst­kie insta­la­cje w budyn­ku dzia­ła­ją zgod­nie z prze­zna­cze­niem i wyma­ga­nia­mi inwe­sto­ra,


- Przy­go­to­wa­nie mode­lu ener­ge­tycz­ne­go,


- Reali­za­cję poszcze­gól­nych kre­dy­tów z kate­go­rii zwią­za­nych z oszczęd­no­ścią wody, ener­gii oraz jako­ścią śro­do­wi­ska wewnętrz­ne­go (Water Effi­cien­cy, Ener­gy and Atmo­sphe­re, Indo­or Envi­ron­men­tal Quali­ty).

LEED to wie­lo­kry­te­rial­ny sys­tem cer­ty­fi­ka­cji pro­jek­tów, któ­re powsta­ły w zgo­dzie z zasa­da­mi zrów­no­wa­żo­ne­go budow­nic­twa. W trak­cie pro­ce­su cer­ty­fi­ka­cji bra­ne są pod uwa­gę takie ele­men­ty jak loka­li­za­cja i rodzaj tere­nu prze­zna­czo­ne­go pod inwe­sty­cję, zuży­cie ener­gii i wody, jakość śro­do­wi­ska wewnętrz­ne­go, rodzaj zasto­so­wa­nych mate­ria­łów czy inno­wa­cyj­ność.

Celem sys­te­mu jest uła­twie­nie two­rze­nia budyn­ków i biur zarów­no o dosko­na­łych para­me­trach tech­nicz­nych i bez­piecz­nych dla śro­do­wi­ska, jak i o wyso­kiej jako­ści śro­do­wi­ska wewnętrz­ne­go oraz opty­mal­nym kom­for­cie dla użyt­kow­ni­ków.