Zapraszamy na FORUM WENTYLACJA 2016!

Baner zrównoważone budownictwo

1 mar­ca Go4Energy weź­mie udział w 14 edy­cji Tar­gów Tech­ni­ki Wen­ty­la­cyj­nej, Kli­ma­ty­za­cyj­nej i Chłod­ni­czej. Forum Wen­ty­la­cja-Salon Kli­ma­ty­za­cja 2016 to naj­więk­sza impre­za bran­żo­wa, w któ­rej udział bio­rą m.in.: pro­jek­tan­ci, insta­la­to­rzy, inwe­sto­rzy, a tak­że fir­my wyko­naw­cze. Na tar­gach będzie­my repre­zen­to­wać Sto­wa­rzy­sze­nie Symu­la­cji Pro­ce­sów Fizycz­nych w Budyn­kach (IBPSA).
 
W dru­gim dniu wyda­rze­nia (czy­li 2 mar­ca) Sto­wa­rzy­sze­nie repre­zen­to­wać będzie fir­ma NAPE.
 
Forum 2016 odbę­dzie się w dniach 1 – 2 mar­ca 2016 r. w Cen­trum Tar­go­wo-Kon­gre­so­wym MT Pol­ska.
 
Na tar­gach będą mogli Pań­stwo spo­tkać ludzi z bran­ży wen­ty­la­cyj­nej, kli­ma­ty­za­cyj­nej i chłod­ni­czej, poznać ofer­ty lide­rów ryn­ku, obej­rzeć nowe pro­duk­ty i roz­wią­za­nia oraz wysłu­chać licz­nych wykła­dów i pre­zen­ta­cji tema­tycz­nych.
 
Udział w tar­gach to rów­nież zna­ko­mi­ta oka­zja do bliż­sze­go zapo­zna­nia się z pro­fi­lem i dzia­łal­no­ścią naszej fir­my. Zatem ser­decz­nie zapra­sza­my wszyst­kich naszych klien­tów oraz part­ne­rów do odwie­dze­nia sto­iska Go4Energy!
 
Wię­cej infor­ma­cji znaj­dzie­cie Pań­stwo na stro­nie www​.forum​wen​ty​la​cja​.pl