Kolejny budynek z BREEAM In-Use!

Budynek Marynarska Point II

Miło nam oznaj­mić, że budy­nek biu­ro­wy Mary­nar­ska Point II zlo­ka­li­zo­wa­ny przy ul. Postę­pu 15C w War­sza­wie otrzy­mał nie­daw­no cer­ty­fi­kat BREEAM In-Use.

Obiekt był oce­nia­ny w dwóch obsza­rach: roz­wią­za­nia tech­nicz­ne zasto­so­wa­ne w budyn­ku (Asset) oraz zarzą­dza­nia budyn­kiem (Buil­ding Mana­ge­ment). Zarów­no w pierw­szym jak i w dru­gim obsza­rze budy­nek uzy­skał bar­dzo wyso­kie wyni­ki. Wypo­sa­że­nie tech­nicz­ne budyn­ku Mary­nar­ska Point II zosta­ło oce­nio­ne zgod­nie z bry­tyj­skim sys­te­mem cer­ty­fi­ka­cji na poziom Very Good, nato­miast pro­ce­du­ry zarząd­cze na pozio­mie Excel­lent. Pro­ces cer­ty­fi­ka­cji prze­pro­wa­dzi­ła fir­ma Go4Energy.

Pod­czas pro­jek­to­wa­nia budyn­ku Mary­nar­ska Point II już na eta­pie kon­cep­cji zało­żo­no, że obiekt ma speł­niać ponad­stan­dar­do­we wyma­ga­nia doty­czą­ce oszczęd­no­ści ener­gii. Zasto­so­wa­ne tech­no­lo­gie: fre­eco­oling, wydaj­ny odzysk cie­pła w cen­tra­lach kli­ma­ty­za­cyj­nych, adia­ba­tycz­ne nawil­ża­nie wyso­ko­ci­śnie­nio­we, sys­tem zarzą­dza­nia obiek­tem – BMS, dodat­ko­we licz­ni­ki ener­gii, pozwa­la­ją na utrzy­ma­nie zuży­cia ener­gii na racjo­nal­nym pozio­mie. Dodat­ko­wo pro­ce­du­ry zarząd­cze wdro­żo­ne przez fir­mę BNP Pari­bas Real Esta­te Poland pozwa­la­ją na sta­łe utrzy­ma­nie urzą­dzeń tech­nicz­nych w naj­wyż­szej spraw­no­ści, jak rów­nież bie­żą­ce moni­to­ro­wa­nie obsza­rów zuży­cia ener­gii.

Zobacz refe­ren­cje, któ­re udzie­li­ła nam fir­ma BNP Pari­bas Real Esta­te Poland.

W 2009 roku Mary­nar­ska Point otrzy­mał cer­ty­fi­kat w sys­te­mie Euro­pe­an Gre­en­Bu­il­ding, w któ­rym wyka­za­no, że budy­nek zuży­wa o 31% mniej ener­gii niż wyma­ga­ją tego pol­skie nor­my. Cer­ty­fi­kat BREEAM In-Use potwier­dza zatem, że mimo upły­wu 7 lat od powsta­nia obiek­tu budy­nek nadal speł­nia naj­wyż­sze stan­dar­dy Zie­lo­ne­go Budow­nic­twa”.