Konferencja OSWBZ

Zdjęcie z konferencji "Biura XXI wieku"

25 listo­pa­da odby­ła się kon­fe­re­cja zor­ga­ni­zo­wa­na przez Ogól­no­kra­jo­we Sto­wa­rzy­sze­nie Wspie­ra­nia Budow­nic­twa Zrów­no­wa­żo­ne­go współ­or­ga­ni­zo­wa­na z fir­mą Go4Energy. Spo­tka­nie było poświę­co­ne tema­ty­ce jako­ści śro­do­wi­ska wewnętrz­ne­go w kon­tek­ście biur XXI wie­ku.

Głów­ny­mi tema­ta­mi oma­wia­ny­mi pod­czas spo­tka­nia były:

– Przy­szłość prze­strze­ni biu­ro­wych jako miej­sca, w któ­rym spę­dza się coraz wię­cej cza­su.
– Zna­cze­nie kom­for­tu użyt­kow­ni­ków i jako­ści śro­do­wi­ska wewnętrz­ne­go, czy­li wio­dą­cych ocze­ki­wań najem­ców nowo­cze­sne­go biu­ra.
– Pro­duk­tyw­ność pra­cow­ni­ków jako pochod­na jako­ści śro­do­wi­ska wewnętrz­ne­go.
– Nowy sys­tem oce­ny nowo­cze­snych budyn­ków – Gre­en Buil­ding Stan­dard (GBS).
– Zna­cze­nie kom­for­tu użyt­kow­ni­ków w sys­te­mach cer­ty­fi­ka­cji zrów­no­wa­żo­ne­go budow­nic­twa – LEEDBREEAM.
– Nowe tren­dy w adap­ta­cji prze­strze­ni biu­ro­wych speł­nia­ją­ce naj­wyż­sze stan­dar­dy użyt­kow­ni­ków.

Pod­czas kon­fe­ren­cji OSWBZ przed­sta­wi­ło zało­że­nia nowa­tor­skie­go sys­te­mu oce­ny budyn­ków Gre­en Buil­ding Stan­dard (GBS) pro­mu­ją­ce­go wyso­ki kom­fort użyt­kow­ni­ków i jakość śro­do­wi­ska wewnętrz­ne­go w budyn­kach o pod­wyż­szo­nym stan­dar­dzie ener­ge­tycz­nym.

W kon­fe­ren­cji wzię­ło udział wie­le firm, zain­te­re­so­wa­nych ener­go­osz­częd­nym budow­nic­twem i świa­do­mych korzy­ści wyni­ka­ją­cych z zapew­nie­nia wła­ści­we­go śro­do­wi­ska wewnętrz­ne­go w nowo­pow­sta­łych oraz ist­nie­ją­cych budyn­kach.

Wię­cej na temat kon­fe­ren­cji moż­na zna­leźć poni­żej:

o kon­fe­ren­cji OSWBZ

Wkrót­ce poja­wi się infor­ma­cja o wideo i foto­re­la­cji z kon­fe­ren­cji.