Konferencja "Biura XXI wieku- czyli jakość środowiska wewnętrznego i jego znaczenie dla inwestora, dewelopera, najemcy”

25 listopada 2015 konferencja Biura XXI wieku

Fir­ma Go4Energy ser­decz­nie zapra­sza na kon­fe­ren­cję: "Biu­ra XXI wie­ku – czy­li jakość śro­do­wi­ska wewnętrz­ne­go i jego zna­cze­nie dla inwe­sto­ra, dewe­lo­pe­ra, najem­cy”.

Kon­fe­ren­cja odbę­dzie się już 25 listo­pa­da w Atrium Cen­trum przy al. Jana Paw­ła II 27 w War­sza­wie.
Po raz kolej­ny orga­ni­za­to­rem kon­fe­ren­cji jest Ogól­no­kra­jo­we Sto­wa­rzy­sze­nie Wspie­ra­nia Budow­nic­twa Zrów­no­wa­żo­ne­go, którego misją jest wspie­ra­nie dzia­łal­no­ści edu­ka­cyj­nej w zakre­sie budow­nic­twa eko­lo­gicz­ne­go i ener­go­osz­częd­ne­go w Pol­sce.

W pro­gra­mie m.in.:

- pro­duk­tyw­ność pra­cy, a jakość śro­do­wi­ska wewnętrz­ne­go w nowo­cze­snych biu­row­cach
– jakość śro­do­wi­ska wewnętrz­ne­go i jego zna­cze­nie dla najem­cy. Cze­go napraw­dę – ocze­ku­je najem­ca od nowo­cze­sne­go biu­ra. Nowe tren­dy w adap­ta­cji prze­strze­ni biu­ro­wych. Case stu­dy.
– zna­cze­nie jako­ści śro­do­wi­ska wewnętrz­ne­go przy cer­ty­fi­ka­cji LEED/​BREEAM, czy­li jak zdo­być dodat­ko­we punk­ty
– pro­jek­to­wa­nie nowo­cze­snych biu­row­ców o pod­wyż­szo­nym stan­dar­dzie na – przy­kła­dzie wie­lo­funk­cyj­ne­go kom­plek­su ALCHEMIA w Gdań­sku.
– czy nowo­cze­sne biu­ra przy­cią­ga­ją talen­ty?
– czy każ­da zmia­na aran­ża­cji powierzch­ni biu­ro­wej wyma­ga nowe­go pozwo­le­nia na budo­wę?
– czy inwe­sto­wa­nie w kom­fort pra­cow­ni­ków jest opła­cal­ne?
– jak zmie­nia się miej­sca pra­cy w naj­bliż­szej przy­szło­ści i jaki będzie to mia­ło wpływ na rynek nie­ru­cho­mo­ści w Pol­sce?

Dodat­ko­we szcze­gó­ły doty­czą­ce pro­gra­mu kon­fe­ren­cji, pre­le­gen­tów, spon­so­rów oraz patro­nów hono­ro­wych znaj­dą Pań­stwo na stro­nie sto­wa­rzy­sze­nia:

www​.oswbz​.org/​k​o​n​f​e​r​e​n​cja

http://oswbz.org/konferencja/ forumlarz rejestracyjny na konferencje