Szkolenie BREEAMLEED

Ser­decz­nie zapra­sza­my Pań­stwa do udzia­łu w szko­le­niach orga­ni­zo­wa­nych przez naszą fir­mę z zakre­su cer­ty­fi­ka­cji BREEAM oraz LEED.

Szko­le­nia adre­so­wa­ne są do Dewe­lo­pe­rów, Wyko­naw­ców, Zarząd­ców Nie­ru­cho­mo­ści, Archi­tek­tów oraz Pro­jek­tan­tów.

Zakres szko­leń jest indy­wi­du­al­nie dopa­so­wy­wa­ny w zależ­no­ści od ocze­ki­wań Klien­ta. Pro­gram może obej­mo­wać zarów­no omó­wie­nie ogól­nych zasad cer­ty­fi­ka­cji jak i szcze­gó­ło­wych wytycz­nych zwią­za­nych z daną bran­żą.

Szko­le­nia pro­wa­dzo­ne są w opar­ciu o aktu­al­ne wytycz­ne udo­stęp­nia­ne przez jed­nost­ki cer­ty­fi­ku­ją­ce jak rów­nież doświad­cze­nie zdo­by­te pod­czas pro­wa­dze­nia licz­nych pro­jek­tów.