Przyszłość budownictwa energooszczędnego w Polsce

1401256_528639827217705_1075455923_o

Sza­now­ni Pań­stwo,

Chcie­li­by­śmy zapro­sić Pań­stwa do sze­ro­kie­go bada­nia ryn­ku budow­la­ne­go doty­czą­ce­go budow­nic­twa ener­go­osz­częd­ne­go.

G4E wspól­nie z part­ne­ra­mi stra­te­gicz­ny­mi opra­co­wu­je raport pt. Przy­szłość budow­nic­twa ener­go­osz­częd­ne­go w Pol­sce”. Jego celem jest przed­sta­wie­nie moż­li­wo­ści speł­nie­nia wyma­gań sta­wia­nych nowo­pro­jek­to­wa­nym budyn­kom biu­ro­wym, wyni­ka­ją­cych z wej­ścia w życie Dyrek­ty­wy Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go i Rady 2010/​31/​UE z dnia 19 maja 2010 w spra­wie cha­rak­te­ry­sty­ki ener­ge­tycz­nej budyn­ków” oraz wska­za­nie dzia­łań pozwa­la­ją­cych na poko­na­nie barier roz­wo­ju budow­nic­twa ener­go­osz­częd­ne­go w Pol­sce.

Na pod­sta­wie przy­go­to­wa­ne­go mode­lu budyn­ku, prze­pro­wa­dzo­ne zosta­ną dyna­micz­ne symu­la­cje ener­ge­tycz­ne, obra­zu­ją­ce wpływ poszcze­gól­nych para­me­trów obiek­tu na rocz­ne zuży­cie ener­gii oraz moż­li­we do uzy­ska­nia oszczęd­no­ści, wyni­ka­ją­ce z sto­so­wa­nia odna­wial­nych źró­deł ener­gii.

Istot­ną kwe­stią, jaką chcie­li­by­śmy zawrzeć w naszym bada­niu, jest opi­nia osób zwią­za­nych z bran­żą budow­la­ną odno­śnie przy­szło­ści budow­nic­twa ener­go­osz­częd­ne­go w Pol­sce. W tym celu przy­go­to­wa­li­śmy krót­ką ankie­tę, znaj­du­ją­cą się pod poniż­szym lin­kiem:

http://​przy​szlosc​-go4e​ner​gy​.go​-survey​.net/

Ankie­ta jest ano­ni­mo­wa. Wszyst­kie udzie­lo­ne odpo­wie­dzi są cał­ko­wi­cie pouf­ne i zosta­ną wyko­rzy­sta­ne wyłącz­nie na potrze­by tego bada­nia. Wypeł­nie­nie ankie­ty zaj­mie oko­ło 5 min.
Ankie­ta jest dostęp­na do 15 sierp­nia.

Wypeł­nia­jąc ankie­tę mają Pań­stwo moż­li­wość zabra­nia gło­su w dys­ku­sji oraz wyra­że­nia swo­jej opi­nii na temat budow­nic­twa ener­go­osz­częd­ne­go w Pol­sce.

Na pod­sta­wie Pań­stwa odpo­wie­dzi oraz uzy­ska­nych wyni­ków symu­la­cji zosta­nie opra­co­wa­ny raport, będą­cy pod­sta­wą do prze­pro­wa­dze­nia deba­ty, któ­ra odbę­dzie się w paź­dzier­ni­ku 2015 r. Powyż­sze bada­nie obję­te jest patro­na­ta­mi Mini­ster­stwa Infra­struk­tu­ry i Roz­wo­ju oraz Mini­ster­stwa Śro­do­wi­ska. W koń­co­wej deba­cie udział wezmą pro­fe­sjo­na­li­ści z bran­ży budow­la­nej i nie­ru­cho­mo­ści. Deba­ta będzie pod­su­mo­wa­niem dzia­łań i pró­bą wyzna­cze­nia nowych kie­run­ków roz­wo­ju budow­nic­twa w Pol­sce.

Bar­dzo ser­decz­nie zapra­sza­my do wyra­że­nia swo­jej opi­nii.