Wideo z konferencji Fotowoltaika – kwestie prawne i ekonomiczne”

Pra­gnie­my poin­for­mo­wać, że na kana­le sto­wa­rzy­sze­nia OSWBZ YouTu­be poja­wi­ły się zapi­sy wideo kon­fe­ren­cji: Foto­wol­ta­ika – kwe­stie praw­ne i eko­no­micz­ne”. Ser­decz­nie zapra­sza­my do obej­rze­nia, szcze­gól­nie oso­by któ­re nie mogły wziąć udzia­łu w wyda­rze­niu.

Kon­fe­ren­cja odby­ła się 7 maja 2015 r. w War­sza­wie, jej orga­ni­za­to­rem było Ogól­no­kra­jo­we Sto­wa­rzy­sze­nie Wspie­ra­nia Budow­nic­twa Zrów­no­wa­żo­ne­go, pod patro­na­tem mery­to­rycz­nym fir­my Go4Energy.

Zapra­sza­my do oglą­da­nia!

Fotowoltaika-video