O nas w mediach. Wywiad z Tomaszem Augustyniakiem- dyrektorem zarządzającym Go4Energy.

Jak wpły­nie na sek­tor nie­ru­cho­mo­ści dyrek­ty­wa UE, mówią­ca o nowych warun­kach ener­go­osz­częd­no­ści w budyn­kach, któ­ra wej­dzie w życie już w 2020 roku.

To zagad­nie­nie roz­wi­ja dyrek­tor zarzą­dza­ją­cy Go4E­ner­gy- Tomasz Augu­sty­niak w maga­zy­nie " Puls Biz­ne­su".

Arty­kuł :Puls Biz­ne­su Wywiad z Toma­szem Augu­sty­nia­kiem