Konferencja Fotowoltaika – kwestie prawne i ekonomiczne” już za nami!

Dzię­ku­je­my za duże zain­te­re­so­wa­nie!

Uczest­ni­cy mie­li moż­li­wość zdo­by­cia cen­nych infor­ma­cji oraz wzię­cia udzia­łu w emo­cjo­nu­ją­cej dys­ku­sji na temat usta­wy o OZE.

Co wię­cej kon­fe­ren­cja była zna­ko­mi­tą oka­zją do spo­tka­nia, nawią­za­nia kon­tak­tów i wymia­ny opi­nii na temat odna­wial­nych źró­deł ener­gii i zrów­no­wa­żo­ne­go budow­nic­twa.

Całość pre­zen­ta­cji z kon­fe­ren­cji zosta­nie udo­stęp­nio­na człon­kom nasze­go Sto­wa­rzy­sze­nia już wkrót­ce.

Video z kon­fe­ren­cji dostęp­ne dla wszyst­kich poja­wi się na stro­nie g4e​.pl i stro­nie orga­ni­za­to­ra oswbz​.org już w dru­giej poło­wie maja.

Będzie­my Pań­stwa infor­mo­wać na bie­żą­co.

Do zoba­cze­nia na kolej­nych kon­fe­ren­cjach!