Go4Energy partnerem merytorycznym konferencji Fotowoltaika – kwestie prawne i ekonomiczne”

Sza­now­ni Pań­stwo, przy­po­mi­na­my, że już jutro odbę­dzie się kon­fe­ren­cja pt. Foto­wol­ta­ika – kwe­stie praw­ne i eko­no­micz­ne”. Orga­ni­za­to­rem kon­fe­ren­cji jest Ogól­no­kra­jo­we Sto­wa­rzy­sze­nie Wspie­ra­nia Budow­nic­twa Zrów­no­wa­żo­ne­go, pod patro­na­tem mery­to­rycz­nym fir­my Go4Energy.

Kon­fe­ren­cja roz­pocz­nie się o godzi­nie 9:00 i odbę­dzie się w budyn­ku Atrium Cen­trum w War­sza­wie (ul. Jana Paw­ła II 27).

Pod­czas kon­fe­ren­cji zosta­ną zapre­zen­to­wa­ne cie­ka­we przy­kła­dy wdro­żeń foto­wol­ta­iki na ryn­ku oraz ich opła­cal­ność (czas zwro­tu). Zosta­nie tak­że poru­szo­ny temat barier przy­łą­cza­nia do sie­ci insta­la­cji z per­spek­ty­wy dewe­lo­pe­ra.

Odbę­dzie się rów­nież dys­ku­sja doty­czą­ca zmian w usta­wie o OZE. Roz­wie­je­my wąt­pli­wo­ści czy sys­tem aukcyj­ny słu­ży roz­wo­jo­wi foto­wol­ta­iki oraz czy zmia­ny wpro­wa­dzo­ne do usta­wy wpły­ną na popra­wę opła­cal­no­ści inwe­sty­cji w insta­la­cje PV.

Pre­le­gen­ta­mi pod­czas kon­fe­ren­cji będą: przed­sta­wi­cie­le Mini­ster­stwa Gospo­dar­ki z Depar­ta­men­tu Ener­gii Odna­wial­nej, Pol­skie­go Towa­rzy­stwa Ener­ge­ty­ki Sło­necz­nej, kan­ce­la­rii Drze­wiec­ki, Toma­szek & Wspól­ni­cy oraz fir­my May­batt.

Oso­by, któ­re nie są zare­je­stro­wa­ne na kon­fe­ren­cję lub zgło­sze­nie nie zosta­ło zaak­cep­to­wa­ne mogą zapo­znać się z mate­ria­łem pod­su­mo­wu­ją­cym wyda­rze­nie.Nagra­nie z kon­fe­ren­cji zosta­nie zamiesz­czo­ne w naj­bliż­szym cza­sie na naszej stro­nie inter­ne­to­wej, o czym Pań­stwa poin­for­mu­je­my.