Strabag we współpracy z Go4Energy wygrał przetarg na Muzeum Piłsudskiego w Sulejówku.

Wizualizacja modelu Muzeum Piłsudskiego

Z rado­ścią infor­mu­je­my, że kon­sor­cjum spół­ek z gru­py Stra­bag we współ­pra­cy z Go4Energy wygra­ło prze­targ na pro­jekt i budo­wę Muzeum Józe­fa Pił­sud­skie­go w Sule­jów­ku. Przy wybo­rze naj­ko­rzyst­niej­szej ofer­ty bra­no pod uwa­gę: cenę (46%), efek­tyw­ność ener­ge­tycz­ną i eks­plo­ata­cyj­ną, któ­re zosta­ły okre­ślo­ne przez Go4Energy na pod­sta­wie wyko­na­ne­go mode­lu ener­ge­tycz­ne­go (46%), jakość roz­wią­za­nia (4%) oraz ter­min reali­za­cji (4%).
Otwar­cie muzeum pla­no­wa­ne jest jesie­nią 2017 roku.