Budynek biurowy Jasna 26 dołącza do grona inwestycji realizowanych zgodnie z zasadami zrównoważonego budownictwa. Obiekt uzyskał certyfikat BREEAM International New Construction 2013 na poziomie GOOD.

Go4Energy z rado­ścią infor­mu­je, że budy­nek Jasna 26 jako pierw­szy budy­nek biu­ro­wy w Pol­sce uzy­skał cer­ty­fi­kat BREEAM Inter­na­tio­nal New Con­struc­tion 2013 na pozio­mie GOOD. Pro­ces cer­ty­fi­ka­cji pro­wa­dzo­ny był przez nasz zespół współ­pra­cu­ją­cy z Inwe­sto­rem – fir­mą Mer­ma­id Pro­per­ties, Gene­ral­nym Wyko­naw­cą oraz Gru­pą Pro­jek­to­wą.

Jasna 26 to zabyt­ko­wa kamie­ni­ca w ści­słym cen­trum War­sza­wy, któ­rą fir­ma Mer­ma­id Pro­per­ties zre­wi­ta­li­zo­wa­ła, roz­bu­do­wa­ła i prze­kształ­ci­ła w nowo­cze­sny, 7-kon­dy­gna­cyj­ny biu­ro­wiec speł­nia­ją­cy wyma­ga­nia cer­ty­fi­ka­cji BREEAM. Budy­nek uzy­skał wyso­ką punk­ta­cję w kate­go­riach Użyt­ko­wa­nie grun­tów i eko­lo­gia”, Trans­port” oraz Zuży­cie ener­gii”.

Inwe­sty­cja skła­da się z sze­ściu kon­dy­gna­cji biu­ro­wych o powierzch­ni oko­ło 850 mkw. każ­da. Par­ter nato­miast, prze­zna­czo­ny jest na loka­le usłu­go­we. Biu­ro­wiec dys­po­nu­je łącz­nie 5500 mkw. powierzch­ni naj­mu net­to oraz dys­po­nu­je dwu­po­zio­mo­wym gara­żem dla użyt­kow­ni­ków budyn­ku.

Budy­nek Jasna 26 został odda­ny do użyt­ku w maju 2014 roku.