Certyfikat LEED Core&Shel na poziomie GOLD uzyskał budynek Kapelanka 42

Go4Energy z rado­ścią infor­mu­je, że budy­nek Kape­lan­ka 42 w Kra­ko­wie uzy­skał cer­ty­fikt LEED Core&Shel na pozio­mie GOLD. Bra­li­śmy udział w pro­ce­sie cer­ty­fi­ka­cji dla Skan­ska Pro­per­ty Poland.