Szkolenie BREEAM ASSESOR oraz BREEAM AP

BREEAM Inter­na­tio­nal New Con­struc­tion 2013 Asses­sor Tra­ining
Szko­le­nie odbę­dzie się w  War­sza­wie w dniach 9 – 11 Mar­ca 2015.

Koszt szko­le­nia wyno­si £1995.

Dla sym­pa­ty­ków Sto­wa­rzy­sze­nia OSWBZ oraz fir­my Go4Energy ist­nie­je moż­li­wość uzy­ska­nia raba­tu 15% poprzez wpi­sa­nie w odpo­wied­nie miej­sce kodu Inter­na­tio­nal 2015 pod­czas reje­stra­cji. Z kodem tym koszt szko­le­nia wyno­si £1695.
Wię­cej infor­ma­cji na temat szko­le­nia oraz REJESTRACJA DO 23 LUTEGO 2015: http://​www​.bre​eam​.org/​e​v​e​n​t​d​e​t​a​i​l​s​.​j​s​p​?​i​d​=​8​592
Przed przy­stą­pie­niem do szko­le­nia uczest­ni­cy odbę­dą 30h szko­le­nia onli­ne.

UWAGA: Pierw­si uczest­ni­cy szko­le­nia (5 przed­sta­wi­cie­li firm), któ­rzy zare­je­stru­ją się na szko­le­nie BREEAM Inter­na­tio­nal New Con­struc­tion 2013 Asses­sor Tra­ining, oraz wyra­żą chęć przy­stą­pie­nia do Sto­wa­rzy­sze­nia OSWBZ zosta­ną zwol­nie­ni z opła­ty człon­kow­skiej na rok 2015. War­tość opła­ty człon­kow­skiej, z któ­rej zosta­nie zwol­nio­ny uczest­nik to 2000 zł.

BREEAM Accre­di­ted Pro­fes­sio­nal Tra­ining & Exa­mi­na­tion
Szko­le­nie odbę­dzie się w War­sza­wie 12 Mar­ca 2015.

Koszt szko­le­nia wyno­si: £1175 szkolenie/​egza­min + £250 (opła­ta rocz­na dla wszyst­kich BREEAM AP płat­na w cią­gu 6 m-cy od zda­nia egza­mi­nu)
£875 szkolenie/​egzamin dla Asses­so­rów BREEAM + £250 (opła­ta rocz­na dla wszyst­kich BREEAM AP płat­na w cią­gu 6 m-cy od zda­nia egza­mi­nu) 15% zniż­ki dla człon­ków RIBA, CIAT oraz CIBSE

Dla sym­pa­ty­ków Sto­wa­rzy­sze­nia OSWBZ oraz fir­my Go4Energy ist­nie­je moż­li­wość uzy­ska­nia raba­tu poprzez wpi­sa­nie w odpo­wied­nie miej­sce kodu AP2015 pod­czas reje­stra­cji.
Koszt szko­le­nia po wpi­sa­niu kodu wyno­si £825.

Reje­stra­cja w stycz­niu na kurs BREEAM AP upo­waż­nia do jed­no­ra­zo­wej zniż­ki £200. Zniż­ka akty­wu­je się poprzez wpi­sa­nie pod­czas reje­stra­cji w odpo­wied­nie miej­sce kodu JANUARYSALE.

Wię­cej infor­ma­cji na temat szko­le­nia oraz REJESTRACJA DO 23 LUTEGO 2015: http://​www​.bre​eam​.org/​e​v​e​n​t​d​e​t​a​i​l​s​.​j​s​p​?​i​d​=​8​593
Przed przy­stą­pie­niem do szko­le­nia uczest­ni­cy odbę­dą 20 – 25h szko­le­nia onli­ne.
Przed przy­stą­pie­niem do szko­le­nia uczest­ni­cy muszą prze­słać do BRE swo­je CV, w celu wery­fi­ka­cji doświad­cze­nia.

UWAGA: Zniż­ki z kodów nie łączą się. W trak­cie reje­stra­cji nale­ży wpi­sać tyl­ko jeden kod zniż­ko­wy.
Licz­ba miejsc na szko­le­niach jest ogra­ni­czo­na.
Zwra­ca­my się z uprzej­mą proś­bą o roz­po­wszech­nie­nie tej infor­ma­cji wśród pra­cow­ni­ków Pań­stwa firm.
KONTAKT:

BRE: breeam@​bre.​co.​uk, BRE Aca­de­my +44 (0) 333 321 88 11
OSWBZ: kontakt@​oswbz.​org, Joan­na Mig­dal­ska +48 517 500 720