Właściciele budynków mogą zarabiać na oszczędzaniu energii. Piotr Bartkiewicz dla Portalu Gospodarczego wnp​.pl

Naj­więk­sze oszczęd­no­ści zuży­cia ener­gii w ist­nie­ją­cych budyn­kach moż­na uzy­skać dzię­ki wdro­że­niu nowo­cze­snych sys­te­mów zarzą­dza­nia ener­gią. W Pol­sce są już pierw­sze pro­jek­ty opar­te o naj­no­wo­cze­śniej­sze meto­dy wspo­ma­ga­nia zarzą­dza­nia ener­gią. Dro­ga do oszczęd­no­ści wie­dzie poprzez racjo­nal­ne wyko­rzy­sta­nie ener­gii elek­trycz­nej i ciepl­nej oraz dosto­so­wa­nie kon­sump­cji ener­gii elek­trycz­nej do zmien­nych kosz­tów jej gene­ra­cji w róż­nych godzi­nach doby.

Przy­szło­ścią ener­ge­tycz­nej Euro­py są pro­jek­ty pre­miu­ją­ce kon­su­men­tów ener­gii, któ­rzy będą zuży­wa­li ener­gię elek­trycz­ną dosto­so­wu­jąc się do chwi­lo­wych moż­li­wo­ści wytwa­rza­nia oraz dostar­cza­nia ener­gii w kon­kret­nym węź­le sie­ci ener­ge­tycz­nej.

Szcze­gól­ne zna­cze­nie w naj­bliż­szych latach będzie zdo­by­wał rosną­cy udział ener­gii wytwa­rza­nej ze źró­deł odna­wial­nych, któ­re ze swo­jej natu­ry nie są tak sta­bil­ne jak kla­sycz­ne elek­trow­nie – cho­ciaż­by węglo­we. Imple­men­tu­jąc w sys­te­mach auto­ma­ty­ki budyn­ko­wej adap­ta­tyw­ne algo­ryt­my ste­ro­wa­nia – wła­ści­cie­le budyn­ków oprócz osią­ga­nia oszczęd­no­ści sta­ją się poten­cjal­ny­mi dostaw­ca­mi usług adre­so­wa­nych do przed­się­biorstw ener­ge­tycz­nych. Dzię­ki współ­pra­cy z part­ne­ra­mi taki­mi jak fir­ma Vir­tu­al Power Plant (VPP) dotych­cza­so­wi odbior­cy ener­gii mogą uzy­ski­wać zna­czą­ce przy­cho­dy uczest­ni­cząc w pro­gra­mach takich jak Demand Side Respon­se (DSR).

- Przy­szło­ścią ener­ge­tycz­nej Euro­py są pro­jek­ty pre­miu­ją­ce kon­su­men­tów ener­gii, któ­rzy będą zuży­wa­li ener­gię elek­trycz­ną dosto­so­wu­jąc się do chwi­lo­wych moż­li­wo­ści wytwa­rza­nia oraz dostar­cza­nia ener­gii w kon­kret­nym węź­le sie­ci ener­ge­tycz­nej. Takie dosto­so­wy­wa­nie będzie wyni­kiem połą­cze­nia inte­li­gent­ne­go ste­ro­wa­nia ener­go­chłon­ny­mi pro­ce­sa­mi z mecha­ni­zma­mi ryn­ku ener­gii i zarzą­dza­nia obcią­że­niem w sie­ci ener­ge­tycz­nej – mówi Grze­gorz Nowa­czew­ski, pre­zes VPP.

W naj­bliż­szych latach moż­na spo­dzie­wać się zna­czą­ce­go roz­wo­ju inte­li­gent­ne­go wyko­rzy­sta­nia ener­gii w budyn­kach (zwłasz­cza tych o dużej kuba­tu­rze), o ile tyl­ko wyko­rzy­sta­my wspar­cie pro­gra­mów rzą­do­wych na rzecz pol­skiej inno­wa­cyj­no­ści oraz pod­no­sze­nia efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej.

Racjo­na­li­za­cja mediów odgry­wa coraz więk­szą rolę w zarzą­dza­niu budyn­ka­mi w wyni­ku nowych pod­wyż­szo­nych wyma­gań wpro­wa­dza­nych w duchu dyrek­ty­wy w spra­wie cha­rak­te­ry­sty­ki ener­ge­tycz­nej budyn­ków, a szcze­gól­nie jej reca­stu z roku 2010, co zna­la­zło odzwier­cie­dle­nie w zmia­nach pol­skich prze­pi­sów, w tym w pra­wie budow­la­nym i warun­kach tech­nicz­nych jakim powin­ny odpo­wia­dać budyn­ki i ich usy­tu­owa­nie.

Roz­wo­jo­wi inte­li­gent­ne­go zarzą­dza­nia ener­gią sprzy­jać będzie tak­że wzrost cen nośni­ków ener­gii oraz wdra­ża­nie przez rosną­cą licz­bę wła­ści­cie­li pro­ce­dur racjo­na­li­zu­ją­cych zuży­cie ener­gii.

W wie­lu pań­stwach świa­ta dostrze­żo­no wzrost wpły­wu budyn­ków na zuży­cie ener­gii. Za zuży­cie ener­gii w budyn­kach w znacz­nym stop­niu odpo­wia­da­ją sys­te­my wen­ty­la­cji, kli­ma­ty­za­cji, ogrze­wa­nia, przy­go­to­wa­nia cie­płej wody użyt­ko­wej, oświe­tle­nia, na któ­re użyt­kow­nik czy zarząd­ca ma zna­czą­cy wpływ.

Wdro­że­nia pro­jek­tów racjo­na­li­zu­ją­cych zuży­cie w dużej mie­rze doty­czą jedy­nie sta­nu zaob­ser­wo­wa­ne­go. Pozwa­la to jedy­nie na iden­ty­fi­ka­cję pól, na któ­rych pono­szo­ne są naj­więk­sze stra­ty. Cen­nym, acz nie­peł­nym i nie­wy­star­cza­ją­cym wyda­ją się zatem opi­sy bazu­ją­ce na róż­ne­go rodza­ju audy­tach (w tym ener­ge­tycz­nym i elek­trycz­nym czy ter­mo­mo­der­ni­za­cyj­nym). To w naszym rozu­mie­niu dopie­ro począ­tek praw­dzi­wych prac – mówi Piotr Bart­kie­wicz, part­ner fir­my Go4Energy, któ­ry od kil­ku­na­stu lat zaj­mu­je się zagad­nie­nia­mi zuży­cia ener­gii i zarzą­dza­niem sys­te­ma­mi w budyn­kach. Autor kil­ku­dzie­się­ciu wdro­żeń pro­jek­tów zrów­no­wa­żo­ne­go budow­nic­twa, opty­ma­li­za­cji zuży­cia ener­gii, wdro­żeń commissioning’u oraz wie­lu mię­dzy­na­ro­do­wych i kra­jo­wych publi­ka­cji nauko­wych.

Fir­my takie VPP i Go4Energy wspo­ma­ga­ją pro­ce­sy opty­ma­li­za­cji zuży­cia ener­gii w nowo­cze­snych budyn­kach wpro­wa­dza­jąc sys­tem skła­da­ją­cy się z zaawan­so­wa­nych pro­ce­sów opar­tych o naj­no­wo­cze­śniej­sze dostęp­ne narzę­dzia symu­la­cyj­ne, pomia­ro­we i ste­ru­ją­ce. Wyni­kiem współ­pra­cy VPP, Go4Energy jest przy­go­to­wy­wa­nie budyn­ków do świad­cze­nia usług dla przed­się­biorstw ener­ge­tycz­nych typu Demand Side Respon­se w try­bie cią­głym ade­kwat­nie do zawie­ra­nych kon­trak­tów.

VPP i Go4Energy roz­po­czy­na­ją wdro­że­nie od prze­pro­wa­dze­nia wni­kli­wej ana­li­zy zuży­cia ener­gii po to, żeby opra­co­wać nowe inte­li­gent­ne algo­ryt­my ste­ro­wa­nia auto­ma­ty­ką budyn­ko­wą dzia­ła­ją­ce z uży­ciem logi­ki roz­my­tej.

Opie­ra­my się na ist­nie­ją­cej w budyn­ku infra­struk­tu­rze pomia­ro­wej, sys­te­mach auto­ma­ty­ki i ste­ro­wa­nia BMS, BEMS. Dodat­ko­wo w ramach niniej­szych audy­tów prze­pro­wa­dza­na jest ana­li­za funk­cjo­no­wa­nia budyn­ku z uwzględ­nie­niem rze­czy­wi­stych potrzeb użyt­kow­ni­ków. Całość uzu­peł­nia­na jest o ana­li­zę kosz­tów ener­gii i mediów na pod­sta­wie fak­tur oraz z per­spek­ty­wy świad­cze­nia usług typu DSR. W kolej­nych kro­kach jest two­rzo­ny i kali­bro­wa­ny do rze­czy­wi­stych danych użyt­ko­wych model nume­rycz­ny budyn­ku . W ten spo­sób powsta­ją narzę­dzia do symu­la­cji skut­ków przy­szłych mody­fi­ka­cji i ana­li­zy pro­po­no­wa­nych roz­wią­zań. W uza­sad­nio­nych przy­pad­kach wdra­ża­na jest autor­ska usłu­ga Gre­enFM, w ramach któ­rej szcze­gó­ło­wo ana­li­zu­je­my zuży­cie mediów i pra­cę sys­te­mów w danym mie­sią­cu – doda­je Piotr Bart­kie­wicz.

Coraz wię­cej wła­ści­cie­li budyn­ków rozu­mie koniecz­ność wyj­ścia poza ana­li­zy "papie­ro­we" i opar­cie zarzą­dza­nia ener­gią w budyn­ku na nowo­cze­śniej­szym pro­ce­sie. Efek­ty takich roz­wią­zań w warun­kach pol­skich pozwa­la­ją na osią­gnię­cie nawet kil­ku­dzie­się­cio­pro­cen­to­wych oszczęd­no­ści. Przy wzro­ście cen nośni­ków ener­gii w przy­szło­ści może się to prze­ło­żyć na rosną­ce oszczęd­no­ści.

W przy­szło­ści, dążąc do budow­nic­twa "pra­wie zero­ener­ge­tycz­ne­go" coraz więk­sze zna­cze­nie na zuży­cie ener­gii będzie mia­ło opi­sa­nie sta­nu fak­tycz­ne­go budyn­ku, w szcze­gól­no­ści uwzględ­nie­nie zacho­wań użyt­kow­ni­ków i pra­cy sys­te­mów.

Aby uzy­skać efekt syner­gii w zarzą­dza­niu ener­gią nale­ży przejść z dzia­łań jed­nost­ko­wych (audy­tów) do dzia­łań sys­te­mo­wych (pro­ce­sów). Zapre­zen­to­wa­na meto­dy­ka jest przy­kła­dem takie­go pro­ce­su wyko­rzy­stu­ją­ce­go nowo­cze­sne osią­gnię­cia nauki i inży­nie­rii.

- Rewo­lu­cja w świe­cie ener­ge­ty­ki prze­bie­ga dziś w spo­sób mało widocz­ny. Jed­nak waga zmian jest wiel­ka. Od dzie­się­cio­le­ci zmia­ny zacho­dzi­ły po stro­nie pro­duk­cji ener­gii, zaś po stro­nie kon­su­menc­kiej naj­czę­ściej sto­su­je się po pro­stu tech­no­lo­gie zuży­wa­ją­ce mniej prą­du. Rze­czy­wi­sta rewo­lu­cja nastą­pi, gdy do urzą­dzeń i insta­la­cji kon­su­menc­kich doda­my inte­li­gent­ne ste­ro­wa­nie – nie tyl­ko oszczęd­niej­sze, ale dosto­so­wa­ne do chwi­lo­we­go kosz­tu gene­ra­cji i dostaw ener­gii – prze­ko­nu­je Grze­gorz Nowa­czew­ski, współ­za­ło­ży­ciel fir­my Vir­tu­al Power Plant.

AUTORWNP​.PL (DARIUSZ CIEPIELA) | 11-12-2014 11:37