Uwagi do projektów nowych rozporządzeń

Sza­now­ni Pań­stwo,

W związ­ku z pro­wa­dzo­ny­mi kon­sul­ta­cja­mi spo­łecz­ny­mi doty­czą­cy­mi pro­jek­tów nowych roz­po­rzą­dzeń w spra­wie:
1) wzo­rów pro­to­ko­łów z kon­tro­li sys­te­mu ogrze­wa­nia lub sys­te­mu kli­ma­ty­za­cji, (http://bip.mir.gov.pl/…/Proje…/Strony/Proj_rozp_MIR_473.aspx)
2) meto­do­lo­gii wyzna­cza­nia cha­rak­te­ry­sty­ki ener­ge­tycz­nej budyn­ku lub czę­ści budyn­ku, spo­so­bu spo­rzą­dza­nia oraz wzo­rów świa­dectw cha­rak­te­ry­sty­ki ener­ge­tycz­nej,(http://bip.mir.gov.pl/…/Proje…/Strony/Proj_rozp_MIR_474.aspx)
3) spo­so­bu doko­ny­wa­nia i szcze­gó­ło­we­go zakre­su wery­fi­ka­cji świa­dectw cha­rak­te­ry­sty­ki ener­ge­tycz­nej oraz pro­to­ko­łów z kon­tro­li sys­te­mu ogrze­wa­nia lub sys­te­mu kli­ma­ty­za­cji.(http://bip.mir.gov.pl/…/Proje…/Strony/Proj_rozp_MIR_475.aspx)
oraz ze wzglę­du na to, że powyż­sze doku­men­ty odno­szą się do naszej bran­ży, chcie­li­by­śmy zapro­sić Pań­stwa do ich lek­tu­ry oraz oce­ny.

Chcie­li­by­śmy zebra­ne od Pań­stwa uwa­gi zło­żyć w ramach dzia­łań OSWBZ (Ogól­no­kra­jo­we­go Sto­wa­rzy­sze­nia Wspie­ra­nia Budow­nic­twa Zrów­no­wa­żo­ne­go) jako sta­no­wi­sko bran­ży wobec tych pro­jek­tów.

Jed­nym z zagad­nień zasy­gna­li­zo­wa­nych przez Go4Energy do pro­jek­tu Roz­po­rzą­dze­nia w spra­wie meto­do­lo­gii wyzna­cza­nia cha­rak­te­ry­sty­ki ener­ge­tycz­nej budyn­ku lub czę­ści budyn­ku, spo­so­bu spo­rzą­dza­nia oraz wzo­rów świa­dectw cha­rak­te­ry­sty­ki ener­ge­tycz­nej jest uwa­ga iż:Praca sys­te­mów HVAC (ogrze­wa­nia, wen­ty­la­cji i kli­ma­ty­za­cji), szcze­gól­nie w kon­tek­ście chło­dze­nia, ma cha­rak­ter godzi­no­wy, co powo­du­je zna­czą­ce róż­ni­ce w sto­sun­ku do wyni­ków uzy­ska­nych przy uśred­nie­niu dobo­wym czy mie­sięcz­nym. Dla­te­go w naszym mnie­ma­niu obec­na meto­da obli­czeń wyda­je się być mniej dokład­na. Dodat­ko­wo uwzględ­nia­jąc roz­wój tech­nik symu­la­cji kom­pu­te­ro­wych uwa­ża­my, że wpro­wa­dze­nie sto­so­wa­nia metod dokład­niej­szych tj. godzi­no­wych jest w peł­ni zasad­ne.

Z powo­du krót­kie­go cza­su zbie­ra­nia niniej­szych infor­ma­cji (27 paź­dzier­ni­ka) będzie­my wdzięcz­ni o zgła­sza­nie uwag do dnia 24 paź­dzier­ni­ka (pią­tek) br. do godzi­ny 12:00 na adres: magdalena.​sadowska@​g4e.​pl