GO4ENERGY członkiem USGBC (U.S. Green Building Council) z odznaką SILVER

Uzy­ska­li­śmy człon­ko­stwo z USGBC (U.S. Gre­en Buil­ding Coun­cil) na pozio­mie SILVER, co pozwo­li nam na dosko­na­le­nie sys­te­mu cer­ty­fi­ka­cji LEED (Leader­ship in Ener­gy and Envi­ron­men­tal Design), wspie­ra­jąc ideę zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju.