Zawody Amatorskiej Ligi Rynku Nieruchomości Komercyjnych Go4Wake!

Go4Wake

Go4Wake

Zawody Amatorskiej Ligi Rynku Nieruchomości Komercyjnych Go4Wake!

Data: 13/​09/​2014

Godz: 9.00 – 20.00

Trzy edy­cje szko­leń już są za nami. Chce­my pod­su­mo­wać ten wspól­nie spę­dzo­ny czas inte­gra­cji, spor­tu i zaba­wy, dla­te­go cykl szko­leń zakoń­czy­my zawo­da­mi.

Pierw­szeń­stwo w zawo­dach mają uczest­ni­cy szko­leń. Oczy­wi­ście, w przy­pad­ku poja­wie­nia się wol­nych miejsc, poja­wi się moż­li­wość przy­stą­pie­nia do zawo­dów dla przed­sta­wi­cie­li firm z bran­ży nie­ru­cho­mo­ści komer­cyj­nych, któ­rzy nie uczest­ni­czy­li poprzed­nio w szko­le­niach.

W ramach impre­zy zapew­nia­my ZAREJESTROWANYM I ZGŁOSZONYM ZAWODNIKOM bez­płat­ne pły­wa­nie, sprzęt oraz instruk­to­ra.
Jak się zgło­sić?Krok 1. – Wejdź na stro­nę Reje­stra­cji i zostaw swo­je dane.
Krok 2. – Odwiedź stro­nę wyda­rze­nia i potwierdź swój udział w aktu­al­nym wyda­rze­niu korzy­sta­jąc z zamiesz­czo­ne­go na dole stro­ny for­mu­la­rza. UWAGA! – jest to krok wyma­ga­ny dla wszyst­kich zare­je­stro­wa­nych zawod­ni­ków! Lista stwo­rzo­na na pod­sta­wie zgło­szeń, pozwo­li nam na zapla­no­wa­nie pły­wa­nia w dniu impre­zy. – zgło­sze­nia do tej edy­cji przyj­mu­je­my do piąt­ku, 12 wrze­śnia do godz. 18.00
Pro­si­my kapi­ta­nów o prze­sła­nie do nas logo­ty­pów firm wraz ze swo­im zdję­ciem – będzie­my chcie­li umie­ścić je na stro­nie go4wake.pl w zakład­ce Liga Go4Wake”. Fir­mom, któ­re już to uczy­ni­ły, bar­dzo dzię­ku­je­my!

W przy­pad­ku jakich­kol­wiek pytań, pro­si­my o kon­takt z biu­rem Go4Energybiuro@​g4e.​pl

Do zoba­cze­nia!