Ekologicznie może znaczyć taniej – Tomasz Augustyniak w Puls Biznesu

Tomasz Augustyniak

Puls Biz­ne­su publi­ku­je duży mate­riał na temat budow­nic­twa ener­go­osz­częd­ne­go. W tek­ście wyko­rzy­sta­no wyni­ki naszych badań, a tak­że wypo­wie­dzi Dyrek­to­ra Go4Energy Toma­sza Augu­sty­nia­ka.

"Zało­że­nia poli­ty­ki ener­ge­tycz­nej w budow­nic­twie wska­zu­ją na wła­ści­wy kie­ru­nek, ale nie zawsze towa­rzy­szą im odpo­wied­nie dzia­ła­nia. Wyda­je się, że samo przy­ję­cie roz­wią­zań praw­nych, choć roz­cią­gnię­te w cza­sie, nie wystar­cza do stwo­rze­nia sil­ne­go lob­by roz­wi­ja­ją­ce­go budow­nic­two nisko­ener­ge­tycz­ne"

Zapra­sza­my do lek­tu­ry >>